شمی صلواتی: یازدهمین آکسیون در شهر کاسل- آلمان با هدف همصدایی با مردم در ایران، روز شنبه ۱۰ دسامبر برگزار شد

《صدای انقلاب مردم را در ایران بشنوید…》
روز شنبه ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، یازدهمین اکسیون در دفاع از ارزشهای انسانی، اکسیونی برای خبر کردن خشنونت و جنایت پسماندهای آدمخواران صفويه در ایران برگزار کردیم
در این جهان پر از تناقض، پر درد، پر از زحمهای عفونی، گر چه صدای ما ممکن است رسا نباشد اما ما به ادامه اعتراضات خود مصمم و جسوریم …..

هدف ما از این اکسیونها بیشتر همصدایی با مردم در ایران بود و هست،
ایران این سرزمین انقلابها، این سرزمین عجایب ات،
که حاکمان آن بی‌رحمانه در طول ۴۳ سال، خیابان را، زندان را با خون کودکان ما می شورند، سرزمین دردها، سرزمین مارهای هفت سر و متفاوت‌تر از هر دیار، متفاوتر از هر گوشه‌ی از این جهان نابرابر ما را دچار شوک کرده است که نمی توانیم بی تفاوت باشیم ….

  • روز شنبه ۱۰ دسامبر علیرغم شدت سردی هوا که می زد به استخوان و همراه بود با سوزش‌ چشم، توانستیم یازدهمین اکسیون خود را برگزار کنیم اکسیونی بجا و درست برای همبستگی با مردم در ایران، که از اعضای حزب چپ آلمان گرفته تا تشکیلات زنان مبارزه روژآوا تا برسد به جوانان ایرانی تبار در همبستگی با مبارزان مردمی جان به لب رسيد که در کف خیابانها ایران در نبردی نابرابر قرار گرفتند، سخن گفتند…

از اینکه ما موفق شدم همراه با این اعتراضات پر قدرت و همه گیر در ایران، با تجمعات، همبستگی خود را با مردم رنجدیده ادامه دهیم خرسندیم
اما دلهایمان خونين و در رنجیم، بدون شک ما هم انسانیم که هر لحظه با خبرهای دردآور از ایران، دچار تشنج و عصبانيت می شویم…
اکسیون قرار بود از ۲ بعداز ظهر تا ساعت ۴ ادامه یابد اما بدلیل سردی هوا ما زودتر به تجمع پایان دادیم
ما ایرانیان فعال در شهر کاسل-آلمان این تجمعات را با تمام توان ادامه خواهیم داد تا صدای کودکانی باشیم که با گلوله های پسماندهای آدمخواران صفویه در خیابان جان می بازند، ما باید انعکاس صدای آزادیخواهی مردم در ایران که شایسته زندگی بهتر ، شایسته حرمت و احترامند باشیم

زنده باد مقاومت مردم در ایران
پر راهرو باد راه جان‌باختگان آزادی و برابری

۱۱ دسامبر ۲۰۲۲میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی برگزار شد

دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه …