لفاظى هاى ژورناليستى براى وارونه كردن حقيقت! جلیل جلیلی

مردم ايران، در اعتراض به شرايطى كه حكومت اسلامى بر زندگى آنها تحميل كرده است، بپا خاسته اند تا به عمر حكومت اسلامى در ايران و به شرايط غير انسانى تحميل شده بر زندگى خود هرچه زودتر پايان دهند. اعتراض عمومى و انقلاب عكس العمل طبيعى جامعه در مقابل شرايط موجود است. و انقلابى كه در مقابل جمهورى اسلامى و براى زير و رو كردن شرايط موجود شكل گرفته است، روز بروز در حال گسترش و قدرتمندتر شدن است كه با گذشت زمان بخشهاى هرچه بيشترى از جامعه هم در حال پيوستن به آن هستند. مردم خواهان سرنگونى هرچه سريعتر جمهورى اسلامى و پايان دادن هرچه سريع تر به اين اوضاع هستند. و انتظار بر اين است كه هر انسان شريفى كه دهان به صحبت در مورد اين انقلاب باز ميكند، بدون لكنت زبان، تمام خشونتها و سركوبهاى حكومت را محكوم كند و از اعتراض مردم به صراحت و قاطعانه دفاع كند.

در اين ميان اما كسان زيادى وجود دارند كه اگر چه خود را مخالف جمهورى اسلامى وانمود ميكنند، ولى الزاما مدافعين راستين انقلاب مردم نيستند. بنظر ميرسد كه منافع زمينى اين گونه افراد ايجاب ميكند كه حقيقت وارونه جلوه داده شود و اين وضعيت ادامه يابد تا آنها بتوانند به شغل امروزشان تحت عناوينى چون تحليلگر مسائل اجتماعى و تحليلگر مسائل سياسى ادامه دهند. چرا كه سرنگونى هرچه سريعتر جمهورى اسلامى احتمالا شرايطى را بدنبال داشته باشد كه نان اين قبيل ″تحليلگران‶ را تخته كند.

يكى از اين قبيل ″تحليلگر مسائل اجتماعى‶ آسيه امينى است. ايشان مدام در برنامه هاى تلويزيون ايران اينترنشينال بعنوان كارشناس و تحليلگر مسائل اجتماعى مورد مصاحبه قرار ميگيرد.يكى از اين برنامه ها اخبار روز دوشنبه ٢٨ آذر بود كه او در جواب به سئوال طناز خامه، مجرى برنامه در باره واكنش سينماگران به بازداشت ترانه عليدوستى، با بكار گيرى اصطلاحات كنش و واكنش، عمل و عكس العمل و عوض شدن جاى كنش و واكنش خود را چنان به هچل مياندازد كه شنونده براحتی میتواند متوجه شود كه ايشان دهانش را باز كرده است تا چيزى نگويد. يا در واقع موضع خود را با عبارت پردازی و بطور غامض پنهان کند. در اين برنامه كسان ديگرى هم مورد پرسش قرار گرفتند ولى آنها، برخلاف اين يكى، صحبتشان را در دفاع از ترانه عليدوستى و تبريك به او بخاطر قرار گرفتن در سمت درست تاريخ و همچنين مثبت و پر اهميت خواندن حضور سينماگران در مقابل زندان اوين شروع كردند. ولى خانم آسفه امينى بجاى دفاع صريح، روشن و بدون لكنت زبان از حق بى چون و چراى اعتراض مردم و از جمله حق اعتراض ترانه عليدوستى، و همچنين بجاى محكوم كردن صريح هر نوع تعرض و اعمال خشونت حكومت بر آنها، تلاش كرد به مردم القا كند كه وقتى اعتراض ميكنيد توقع خشونت از طرف حكومت را هم بايد داشته باشيد.

وقتى او صحبت اش را چنين شروع كرد: ″من از يكطرف با اين موافق هستم كه شجاعت تكثير شده در جامعه . . .‶ من شنونده حدس زدم كه ايشان ″اما‶يى هم در مذمت اين ″ شجاعت تكثير شده‶ بكار خواهد برد. ايشان ادامه داد: ″اما از آنطرف فراموش نكنيم ، بهرحال اين يك كنش و واكنش بين مردم و حكومت است. در دو سه ماه اولى كه بعد از در واقع قتل ژينا امينى مردم به خيابانها آمدند و تلاش كردند كه خواسته تغيير جمهورى اسلامى را بعنوان مبناى حركت خودشان و مقصد حركت خودشان نشان بدهند، جمهورى اسلامى در يك حالت واكنشى نسبت به اين كنش غير قابل پيش بينى در اين سطح و در اين گستردگى قرار گرفت.‶ بله درست حدس زده ايد؛ ايشان بشكل خجولانه اى تلاش دارد بگويد كه مردم نميبايستى ″خواسته تغيير جمهورى اسلامى را در دستور اعتراضات خود قرار میدادند. معنى روشن حرف اين ″تحليلگر مسائل اجتماعى‶ سركوفت زدن به مردم و توجيه جنايتها و خشونتهاى حكومت است. او به معترضين ميگويد ترشى خورديد بايد پاى لرزش هم بنشينيد. آن حقيقتى كه در لفاظى هاى ژورنااليستى اين تحليلگر مسائل اجتماعى وارونه جلوه داده ميشود اين است كه انقلاب، يا بقول ايشان ″خواسته تغيير جمهورى اسلامى‶ واكنش طبيعى جامعه در مقابل اوضاع غير قابل تحملى است كه اين حكومت آنرا به اين وضع انداخته است. ولى ايشان خشونت جمهورى اسلامى را ″واكنش حكومت‶، و احتمالا واكنش طبيعى و قابل توجيه حكومت، در مقابل انقلاب و اعتراضات مردم قلمداد ميشود. ايشان ميگويد اگر مردم بعد از قتل حكومتى مهسا ″خواسته تغيير جمهورى اسلامى را بعنوان مبناى حركت خودشان و مقصد حركت خودشان‶ انتخاب نميكردند و ″جمهورى اسلامى را در يك حالت واكنشى نسبت به اين كنش غير قابل پيش بينى در اين سطح و در اين گستردگى قرار‶ نميداند، حكومت هم در اين سطح دست به خشونت نميزد. و اين يعنى توجيه جنايتها و خشونتهاى حكومت از زبان يك ″اصلاح طلب‶ ديروز و تحليلگر مسائل اجتماعى امروز.

ولى عليرغم بازداشتهاى گسترده رژيم، عليرغم اعدامها و اعمال خشونت و رفتارهاى وحشيانه در قبال اعتراضات مردم، و عليرغم متلك پرانى ها و سركوفت زدن هاى سرپوشيده اين قبيل تحليلگران مسائل اجتماعى، انقلاب مردم با قدرت و با اعتماد به پيروزى به پيش ميرود. ادامه اين پيشروى به دور شدن باز هم بيشتر سلبريتى هايى چون ترانه عليدوستى از حكومت و پيوستن شان به صف انقلاب منجر خواهد شد و تحليلگران نان به نرخ روز خور را به موضع گيرى هاى صريح تر و ″شفاف ترى‶ وادار خواهد كرد.


متن كامل صحبتهاى خانم آسفه امينى:

″من از يكطرف با اين موافق هستم كه شجاعت تكثير شده در جامعه، ترسها فروريخته و سكوتها شكسته شده، و جامعه داره به شفافيت بيشترى نزديك ميشه و كسانيكه شايد سالها ساكت بودند و سالها تصور ميشده بخاطر بازى يا بخاطر پذيرفتن نقشهايى كه جمهورى اسلامى به آنها پيشنهاد يا تحميل ميكرده، در واقع در كنار حكومت اسلامى ديده ميشدند، امروز ترجيح ميدهند كه بصورت شفاف ترى موضع شان را در مقابل جمهورى اسلامى و در كنار مردم تعريف بكنند و نشون بدن.

اما از آنطرف فراموش نكنيم ، بهرحال اين يك كنش و واكنش بين مردم و حكومت است. در دو سه ماه اولى كه بعد از در واقع قتل ژينا امينى مردم به خيابانها آمدند و تلاش كردند كه خواسته تغيير جمهورى اسلامى را بعنوان مبناى حركت خودشان و مقصد حركت خودشان نشان بدهند، جمهورى اسلامى در يك حالت واكنشى نسبت به اين كنش غير قابل پيش بينى در اين سطح و در اين گستردگى قرار گرفت. به بنظر ميرسد كه اطاقهاى فكر سركوب دارند اين كنش و اكنش را جايش را عوض ميكنند و مردم را در شرايط واكنشى قرار ميدهند. من با شما موافق هستم كه ايران در شرايطى قرار گرفته كه حتى اين كنش سركوب هم ميتونه با اون حركت دومينويى كه مردم پشت هم ميايستند،هنرمندان پشت هم ميايستند، ورزشكاران از هم الگوبردارى ميگيرند و الهام ديگران ميشن، اين ميتونه معامله را برهم بزنه اما بهرحال فراموش نكنيم بخشى از اين پرداختن به افراد بجاى پرداختن به موضوع انقلاب ميتونه يك حركت كنشى طراحى شده از طرف حكومت باشد.‶

اینرا هم بخوانید

و بالاخره “#عبور _از _پهلوی” هم در توئیتر ترند شد.

بیش از 7 ماه هست که انقلاب زن زندگیآزادی در ایران در جریان هست و …