جمهوری اسلامی باید از کنوانسیون حقوق کودک اخراج شود!

جمهوری اسلامی تنها در سه ماه گذشته نزدیک به هفتاد کودک، کیان ها، ساریناها، نیکاها و اسراها را به قتل رسانده است. به مدارس لشگرکشی کرده، صدها کودک را زندانی کرده و آنها را مورد شکنجه و انواع اذیت و آزار قرار داده است. این حکومتی است که معصومه چهارده ساله را بخاطر بی حجابی دستگیر کرد، در زندان به او تجاوز کرده، و جسدش رابه خانواده تحمیل داده است. این حکومت کودک کش نمیتواند عضو یک سازمان حقوق کودک باشد.

جنایت علیه کودکان توسط جمهوری اسلامی سابقه ۴۳ ساله دارد و به سه ماه گذشته محدود نیست. در طول حاکمیت این رژیم کودکان زیادی به دار آویخته شده اند وهزاران هزار دختر بچهتحت عنوان ازدواج شرعی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. این رژیم حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتیرا حتی در کودکستانها و مدارس ابتدایی به کودکان تحمیل کرده است، کودکان را با خرافات مذهبی در مدارس مغزشوئی کرده و کتابهای درسی آنان را به لجنزاری از تبعبض و تحقیر علیه زن و علیه کودک تبدیل کردهاست. صدها هزار کودک را به جرم تابعیت غیر ایرانی بی هویت و بی شناسنامه کرده است. اینها گوشه ای از جنایات جمهوری اسلامی علیه کودکان است. جمهوری اسلامی را به جرم چنین جنایات هولناکی باید در سطح جهان بایکوت کرد و از همه نهادهای بین المللی اخراج کرد. اخراج این جانیان از کنوانسیون حقوق کودک گام موثری در این جهت است.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم جهان، از سازمانهای حقوق کودک، از سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست، از همه دول غربی و مشخصا از سازمان ملل و یونیسف میخواهد که بعنوان یک اقدام معین جمهوری اسلامی را فورا از کنوانسیون حقوق کودک اخراج کنند و این حکومت را برای توقف کشتار و اعدام کودکان و آزادی کلیه کودکان زندانی تحت فشار قرار دهند. حزب کلیه فعالین سیاسی و اجتماعی، تشکل های کارگری و مردمی، نویسندگان و هنرمندان و همه مردم آزاده را فرامیخواند که برای اخراج این حکومت کودک‌کش و کودک‌ستیز از کنوانسیون حقوق کودک و برای بایکوت جمهوری اسلامی در سطح جهانی دولتها و نهادهای بین المللی را تحت فشار قرار دهند.

همانطور که به قدرت انقلاب این حکومت را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کردیم، میتوانیم و باید آنرا از کنوانسیون حقوق کودک هم اخراج کنیم. با تمام قوا در دفاع از جان و حقوق و حرمت کودکانمان به میدان بیاییم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ آذر ۱۴۰۱، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

زمین لرزه۵.۶ ریشتری در شهرستان خوی و سلماس؛ مصدومیت ۸۲ نفر

صبح امروز زلزله‌ای به قدرت ۵.۶ شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران را لرزاند. …