بازتاب و جایگاه جهانی انقلاب ایران مصاحبه با حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با حمید تقوایی در کانال جدید

خلیل کیوان: انقلابات بزرگ علاوه بر تاثیرات زیر و روکننده داخلی پیامدهای جهانی هم داشته اند. انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا و انقلابات روسیه و چین و کوبا و غیره هر کدام تغییرات عظیمیدر ژئوپلتیک جهان داشته اند. در رابطه با انقلاب جاری در ایران چه میتوان گفت؟ جایگاه و وزن انقلاب جاری در سطح جهان چیست؟ بازتاب جهانی انقلاب ایران و همچنین دستاوردها و پیروزیهای آن تا امروز چه بوده است؟برخورد و عکس العمل مرم دنیا وسلبرتی ها و نهادهای بین المللی و دولتهابه انقلاب جاری وبر روند آن در داخل ایران چه تاثیری دارد؟ پیروزی انقلاب ایران چه پیامدهای منطقه ای و جهانی را در پی خواهد داشت؟
حمید تقوایی انقلاب جاری در ایران تا همینجا اثرات جهانی گسترده ای داشته است. از جهانی شدن نام مهسا که رکورد تویتر را شکسته تاسرود “برای” که به زبانهای مختلف اجرا شده است و تا شعار زن زندگی آزادی که به شعار و گفتمان بین المللی تبدیل شده، همه نشاندهنده جاذبه انقلاب جاری برای مردم دنیا است. به نظر شما علت این امر چیست؟ چرا شاهد چنین استقبال گسترده ای از انقلاب ایران هستیم؟


حمید تقوایی: بنظر من یک دلیل مهم و اساسی ترین علت این استکه دنیای امروز، در دوره بعد از جنگ سرد،واقعا تشنه یک فریاد آزادیخواهانه،یک حرکت اجتماعی رادیکالدر دفاع از ارزشهای انسانی و ارزشهای جهانی بود و این فریاد و صدا را از ایران شنید.مردم ایران با شعار زن، زندگی آزادی به پا خاستند در اعتراض به قتل یک دختر جوان که فقط بخاطر بدحجابی دستگیر شده و کشته شده بود. جهان تشنه این حرکت بود نه به خاطرمساله حجاب،بلکه به این دلیل که یک جریان ضدانسانی و فوق ارتجاعی اسلامی کهپنجه های خون آلودش رادر خاورمیانه و کشورهای اسلامزده و حتی در کشورهای غربی میدیدید، زندگی مردم ایران را به جهنم تبدیل کرده بود. مردم ایران بلند شدند که جنین نیروئی را به چالش بکشند و این را دنیا دید و به استقبالش شتافت.
شعار زن، زندگی آزادی شعاری است نهتنها در تقابل با حکومت ها و نیروهای عمیقا ارتجاعی اسلامی بلکه در تقابل با تمام تبعیضات ضد زن حتی در کشورهای غربی (از جمله مسائلی که جنبش می تو علیه اش بمیدان آمده بود) و در دفاع از زندگی تودهمردمی که الان در زیر فشارهای سیاست ریاضتکشی اقتصادی همه جا به زیر خط فقر رانده شده اند.یازده سال قبل۹۹ درصدی ها در غرب علیه یک درصدی های حاکم بلند شدند و امروز همهبنحوی در شعار زن، زندگی آزادی امیال خودشان و آرمانهای انسانی خودشان را می بینند.به نظر من جاذبه جهانی این انقلاب به این خاطر استکه حرکتهای اعتراضی نافرجام درچند دهه اخیر را نیز نمایندگی میکند.انقلابات بهار عرب این نقش را ایفا نکرد، جنبش اشغال نتوانست در این سطح سر بلند کند، ولی امروز در ایران، در یک جامعه ۸۵ میلیونی مردم،و در صف اول مبارزه زنان و جوانان،علیه این دنیای پر از تبعیض، علیه تبعیض جنسیتی، تحقیر و بی منزلتی زن،علیه برباد رفتن کرامت انسانها، فقر و غیرهبلند شده اند و چشم اندازی را،افقی را در مقابل دنیا گذاشته اند کههمه مردم جهان تشنه آن بودند.استقبال از انقلاب ایران اساسا بخاطر این استکه دست برده به مسائل مردم دنیا و در واقع ارزشهای جهانشمولی را مطرح کرده است که بسیاری از مردم در چهارگوشه دنیا میتوانند خودشان را با آن تداعی کنند و خواستهای خودشان را در آن ببینند.
خلیل کیوان: علاوه برافکار عمومی و حمایت توده مردم و سلبرتی ها و سازمانهای مترقی، پارلمانها و سیاستمداران و نهادهای بین المللی هم به طرق مختلف از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و به حمایت از انقلاب ایران پرداخته اند. بسیاری از سران دولتهای غربی جنایت جمهوری اسلامی را رسما محکوم کرده اند و پذیرفته اند که اعتراضات اخیر یک انقلاب بر حق است. شجاعت زنان و جوانان را می ستایند و از جمهوری اسلامی هر روز بیشتر فاصله میگیرند. اقداماتی هم در این جهت انجام داده اند.اخیرا دولت انگلیس کل سپاه پاسداران را تحریم کرد. پیشتر دولت کانادا بخشی از سپاه را تحریم کرد. هفته قبل هم پارلمان هلندلایحه ای را تصویب کرد مبنی بر تحریم سپاه و از دولت این کشور خواست که آنرا اجرا کند و علاوه بر این آنرا در پارلمان اروپا هم به بحث میگذارند. نمایندگان برخی پارلمان ها از جمله در آلمان خواست مشابهی دارند و از دولتهای خود میخواهند که سپاه پاسداران را در لیست تروریستها قرار دهند. دولت آلمان کلیه معاهدات اقتصادی خود با ایران را لغو کرد. به نظر شما آیا چنین اقداماتی ادامه خواهد یافت؟ ادامه این روند چه خوهد بود؟
حمید تقوایی: تا آنجاکه به قسمت اول سوالتان برمیگردد این موضعگیری هایی که به آن اشاره کردید تحت تاثیر انقلاب ایران و بعد انعکاس جهانی اش در میان مردم و افکار عمومیدر همه اینکشورهاست.امروزچنان جمهوری اسلامی رسوا شده است و چنان مبارزات مردم ایرانتوجه جهانیان را به خود جلب کرده است که دولتهای غربی دیگر نمیتوانند به روابط قبلی خوشان با جمهوری اسلامی ادامه بدهند. همانطور که اشاره کردممردم دنیا به حمایت ازمردم ایران برخاسته اند و این امر به عامل فشاری بر دولتها تبدیلشده است. پس ازتجمع اعتراضی بزرگ ایرانیان در برلینیکی از تحلیلگران غربی گفت این اتفاق رای ها را در اروپا عوض کرد.منظورش رای های مردم اروپا بود برای انتخابدولتها و مسئولین و نمایندگان پارلمانها.در واقع دولتها و سیاستمداران و نمایندگان پارلمان در غرب برای حفظ موقعیت و کرسی های خودشان هم که شده علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از مردم ایران موضع میگیرند. این مقامات در واقع میخواهند به گرایش عمومی در جامعه خودشان جواب مثبتی بدهند. موضوع هم فقط به پارلمانها محدود نمیشود.همانطور که اشاره کردید رئیس جمهورها، نخست وزیران، و مقامات دولتیهر روز بیشتر و بیشتر از جمهوری اسلامی دور میشوند، علیه اش موضع میگیرند واز انقلاب ایران حمایت میکنند.
اینها همه از ثمرات انقلاب ایرن است و ادامه این روند هم تماما به ادامه انقلاب در ایران بستگی دارد.هر چه انقلاب در ایران گسترده ترو تعرضی تر و رادیکالتر بشود – که خوشبختانه تا به امروز شاهد این روند بودیم- بازتاب جهانی اش هم این خواهد بود که دولتها هر چه بیشتر از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند، آنرا محکوم کنند، و حتی به اقدامات عملی دست بزنند که بعضی را اشاره کردید.این بنظر من روندی استکه موتور پیشروی اش خود انقلاب در ایران است.
در مورد بخش دیگر سوالتان که این روند به کجا ممکن است بیانجامد و نتیجه اش چه خواهد بود بنظرم این حرکت میتواند تا بایکوت کامل جمهوری اسلامی در سطح جهانی پیش برود. ما مدتهاست که این سیاست را اعلام کرده ایم و از جمله در این مصاحبه هابارها در این مورد صحبت کرده ایم. اینجا فقط اینرا تاکید کنم که آن پرچمی که ماحدود ده سال قبل برای بایکوت جمهوری اسلامی در سطح دنیا بلند کردیم امروز به یمن انقلاب در ایران دارد جواب میگیرد و این تحریم کردنها و اینکه حسابهای مقامات جمهوری اسلامی را می بندندو معاهدات اقتصادی شان را قطع میکنند، اینکه افرادی از سپاهیان، از سران لشکری، کشوری حتی قضات جمهوری اسلامی را تحریمو ممنوع الورود کرده اند، اینکه جمهوری اسلامی از کمیته مقام زن سازمان ملل اخراج شد و غیره، اینها همه قدمهای مشخصی است در این جهت که بالاخره کل این حکومت بایکوت و تحریم بشود و بعنوان دولت، بعنوان حکومت ایرانبرسمیت شناخته نشود. امروز دیگر همه مردم جهان میدانند که این حکومت نماینده مردم ایران نیست بلکه قاتل مردم ایران است. هر روز اخبار جنایتهای حکومت در جهان منعکس میشودو هر روز دنیامیبیند که چطور این حکومت از هیچجنایتی علیه کودکان و زنان و جوانان و مردم معترض ابائی ندارد. اینها همه به نظر من این نوید را میدهد و این را در چشم انداز قرار میدهد که دنیا بطرف بایکوت کامل جمهوری اسلامی حرکت میکند.حزب ما بنوبه خود تمام سعی اش را میکند که این امر متحقق بشود.


خلیل کیوان: تاثیرات انقلاب جاری بر کشورهای اسلامزده در خاورمیانه و شمال آفریقا و کلا بر جنبش اسلام سیاسی در دنیا را چگونه ارزیابی میکنید؟
حمید تقوایی: بنظر من یک رکن این تحول، این حرکتی که به آن انقلاب زن، زندگی آزادی میگوییم به چالش کشیدن و مقابله رودر رو است نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با کل جنبش اسلام سیاسی! میدانیم که جمهوری اسلامی محور ورکن جنبش تروریستی اسلامی در کل خاورمیانه و در دنیا است، ارزش هایش، گفتمانهایش، سیاست اش و مواضع اش، همه بعنوان یک نیروی مهم پیشبرد جنبش اسلام سیاسی و گسترش تروریسم اسلامی عمل کرده است. وامروز مردم ایران بلند شده اند که همین را بکوبند. در واقع سر مار اسلام سیاسی در ایران است و مردم دارند سر مار را میکوبند. از این نظرخیزش انقلابی در ایران جدی ترین و مهمترین ضربه ای استکه به جنبش اسلام سیاسی وارد میشود. این ضربهچه در خاورمیانه و چه در تمام دنیا این جنبش ضدانسانی را اگر تماما از جهان جارو نکند در هر حال آنرا بسیار تضعیف خواهد کرد و به سراشیب نابودی خواهد راند. از این نقطه نظر انقلاب جاری تاثیرات مهمیبر شرایط سیاسی کشورهای اسلام زده خواهد داشت. حتی در کشورهایی غربی و کلا کشورهائی که میزبان مهاجرین از کشورهای اسلام زدههستند، بر سیاستهای مماشات جویانه دولتها نطیر مسجد سازیها و غیره، درمقابله با سیاستهای تروریستی دولتها و نیروهای اسلامی علیه مخالفینشان در دیگر کشورهاکه جمهوری اسلامی کم از این کارها نکرده است،در همه این موارد پیروزی انقلاب در ایرن تاثیرات تعیین کنندهای خواهد داشت.تحرکات و اقدامات تروریستی و ضد انسانی نیروهای اسلامی بساط اش جمع خواهد شد و یا شدیدا ضربه خواهد خورد و این یکی از نتایج مثبت انقلاب در ایران است.
تا همین جا ما آثار این تاثیرات مثبت را دیده ایم.بعنوان مثال حجاب زنان تا چند ماه پیش در افکار عمومی و حتی در بین نیروهای چپ و مترقی امر پذیرفته شده و حتی مثبتی بود. پذیرش و دفاع از حجابیکنوع احترام گذاشتن به”فرهنگ” مردم مهاجر از “کشورهای اسلامی” محسوب میشد. امروز این گفتمان جمع شده است. امروز دیگر کسی از این صحبت نمیکند که حجاب گویا یک ارزش است بلکه برعکس حجاب به ضد ارزش تبدیل شده است. همه علیه حجاب اجباری صحبت میکنند، حتی در پارلمان ها نمایندگان زنان موهایشان را قیچی میکنند ودیگر کمتر می بینید که زنان مهاجر از کشورهای اسلام زده حجاب داشته باشند. اینها همه تاثیراتی است کهانقلاب جاری تا همینجا بر شرایط جهانی و بخصوص بر جنبش اسلام سیاسی داشته است.


خلیل کیوان: تاثیر انقلاب جاری بر گفتمانها و شرایط و فضای سیاسی در سایر کشورها و مشخصا کشورهای غربی چه بوده است؟
حمید تقوایی: یک نظریه کاملا غلطی مدتها رواج داشت مبنی بر اینکه گویا جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی ازفرهنگ و خواست خود مردم نشات گرفته است.جامعه ایران را اسلامی مینامیدند و میگفتند که حکومت اسلامی نتیجه و انتخاب چنین جامعه ای است. گویا مردم ایران خودشان میخواهند قوانین اسلامی حاکم باشد! گویا مردم ایران خودشان حجاب را قبول کرده اند! و یا مردم ایران خودشان میخواهند که قصاصو سایر قوانینفوق ارتجاعی قرآنی بر آنها حاکم بشود، شلاق زده شوند، دست وپایشان قطع شود، اعدام بشوند و غیره!
این نظریه در فضای فکری کشورهای غربی شایع بود و بخصوص دولتها بر این پافشاری میکردند. هر وقتحزب ما این عقیده را به چالش میکشید، انتقاد میکرد، اعتراض میکرد و میگفت که اینطور نیست با این جواب روبرو میشد که بالاخره دولت جمهوری اسلامی را خود مردم ایران انتخاب کرده اند، انقلاب ۵۷ انقلاب اسلامی بود و این دولت هم اسلامی و نماینده مردم است!
الان عملا این نظرات ارتجاعی و بی پایه جواب گرفته است، عملا مردم ایران به همه دنیا نشان داده اند که نه تنها این حکومت را خودشان انتخاب نکرده اند، بلکه از این حکومت متنفر هستند وعزم جزم کرده اند آنرا بزیر بکشند. الان دولتهایی که تا چند ماه قبل با گفتمان اینکه باید به فرهنگ اسلامی احترام گذاشت و به این بهانه در واقع با جمهوری اسلامی و مماشات میکردند و با جنایتهایش کنار میآمدند، دولتهائی که حتی میخواستند دادگاه های اسلامی را در کشورهای خودشان پیاده کنند – که در کانادا ما این سیاست را به شکست کشاندیم-همین دولتها امروز دارند میگویند حجاب اجباری است، انقلاب مردم ایران برحق است،زنانایران شجاع و قهرمان هستند و غیره.فضا کلا عوض شده است.
در یک سطح عمیقتری درحیطه نظریات و دکترینها نیز دیدگاهی کهنسبیت فرهنگی،پست مدرنیسم، مالتی کالچرالیسم، چندگانگی فرهنگی نامیده میشداز پایهبچالش کشیده شده است وکاملا به موضع دفاعی افتاده است.از نظر گفتمانی و از نظر عقاید اجتماعی، سیاسی دیدگاه مسلطی که با پست مدرنیسممعرفی میشد و معتقد بود که باید گفتگوی تمدنها داشته باشیم و گویا یکی از تمدنها”تمدن اسلامی” است که باید با تمدن غربی وارد دیالوگ و گفتگو بشودو غیره اینهم بساطش جمع میشود.دنیا متوجه میشود که مردم ایران هم مثل همه مردم دنیا خواهان حقوق انسانی خودشان هستند، خواهان آزادی هستند، خواهان برابری هستند، خواهان مدرنیسم و سکولاریسم هستند، ضد ارتجاع مذهبی هستند، ضد تابوها و مقدسات اسلامی هستند. اینرا همه دارند می بینند و به این ترتیب نظریه ارتجاعی پست مدرنیسم هم باانقلابیکه در ایران امروز ما شاهدش هستیم ضربه ای کاری خواهد خورد.

خلیل کیوان: برخوردها و موضعگیری های جهانی علیه حکومت اسلامی و به نفع انقلاب چه تاثیری بر روند انقلاب در ایران دارد؟ مردم معترض در ایران چگونه میتوانند حمایت بیشتر و فعالتری از جانب جهانیان را جلب کنند؟


حمید تقوایی: به نظر منانقلاب ایران را باید در دو جبهه دید و برسمیت شناخت.جبهه اصلی که رکن قضیه استطبعا در خود ایران است. اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و تجمعاتی که می بینیم که هر روز دارد گسترش پیدا میکند و به پیش میرود. جبهه دومجبهه جهانی است. ایرانیان مقیم خارج یک نیروی محرکه و فعال این جبهه هستند ولی مجموعه انسانهای مترقی، شهروندان، سلبرتی ها، هنرمندان، حتی دولتها ومقامات دولتی و دیپلماتها هم در این حرکت جهانی دخیل هستند. این نیرویجهانی را باید دید و بحساب آورد.
پیشروی ها در هر کدام از این جبهه ها بر دیگری کاملا تاثیر میگذارد. تا آنجاکه به خارج کشور مربوط میشود طبعا همانطور که اشاره کردم حمایتهای جهانیبازتاب حرکت در خود ایران استکه چنین عقاید و گفتمان ها را عوض کرده است و نیروها را بنفع مردم ایران به حرکت در آورده است. از سوی دیگر هر چه این حرکت در خارج کشور تقویت بشود، هرچه محکوم کردن های جمهوری اسلامی بیشتر بشود، و هر چقدر سلبرتی ها و چهره های معروف انساندوست علیه جمهوری اسلامی و بنفع انقلاب ایران بیشتر بمیدان بیایند، و هرچه دولتها سیاستتحریم ها و بایکوت رژیم را تشدید کنند، طبعا انقلاب در خود ایران تقویت خواهد شد، نیرو خواهد گرفت، پشت جبهه جهانی خودش را خواهد دید که چطور به کمک اش برخاسته و حقانیت و اعتماد به نفس اش و امیدش به پیروزی بیشتر خواهد شد. همه اینها تاثیرات مثبتی است که اعتراضات و حمایتهای جهانی از انقلاب ایران میتواند بر روند در جنبش انقلابی در خود ایران داشته باشد.
نکته آخر هم این استکهمعرضین و فعالین جنبش انقلاب در ایران بایداین واقعیت را ببینند و در حرکتهاو بیانیه هاو فراخوانها اعتراضی خود به ان توجه کنند. نیروهای اعتراض کننده، نیروهایی که فراخوان میدهند، چهره های فعال در ایران که الان بعنوان مثال علیه اعدام بیانه هارادیکالی منتشر کرده اند و یابرای اعتصابات فراخوان میدهند و غیره، باید مردم جهان را نیزمخاطب قرار بدهند و از مردم جهان بخواهند که با اعمال فشار بر دولتها و نهادهای بین المللی جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر منزوی و طرد کنند. این باید به یک پیام وفراخوان صریح و روشن از جانب مردم تبدیل بشود. مردم ایران پیامشان باید خطاب به همه دولتها، به تمام نهادهای بین المللی، بههر کسی که ادعای انساندوستی، ادعای آزادیخواهی دارد، این باشد که جمهوری اسلامی را برسمیت نشناسید، جمهوری اسلامی را از کشورهای خودتان اخراج کنید، نباید جمهوری اسلامی را بعنوان نماینده ایران برسمیت بشناسید، اینرژیم نماینده ما نیست بلکه قاتل ما است. اینرا باید با صدای بلند نهادها، چهره ها، فعالین در خود ایران اعلام کنند. این کاری استکه تا کنون کم انجام شده است و فراخوان من و تقاضای من این استکه فعالین، نهادها، کمیته ها و تشکلها، فراخوان دهندگان، زنان، جوانان، فعالین در جنبشهای کارگری و در جنبشهای اعتراضی مختلف به این مهم توجه کنند که باید صریحتر، روشنتر خطاب به مردم دنیا پیام داد، فراخوان داد و از آنها خواست که نهادهای بین المللی و دولتها را تحت فشار بگذارند تا جمهوری اسلامی را بتوانیم از جهان اخراج بکنیم. این یک رکن مهم این حرکت استکه من امیدوارم پاسخ مثبتی از جانب جامعه اعتراضی در ایران بگیرد.


خلیل کیوان: پیروزی انقلاب ایران چه تاثیرات و پیامدهاییدر جهان خواهد داشت؟ آیا پیروزی انقلاب به معنی پایان جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه و در سطح جهانی خواهد بود؟ چه تاثیراتی بر موقعیت مذهبو پست مدرنیسم در جهان خواهد داشت؟ درباره جنبه های دیگر از جمله عدالت خواهی سوسیالیستی و ضد استثمار و مقابله با سلطه یک درصدیها در سطح جهانی چه میتوان گفت؟
حمید تقوایی: به نظر من انقلاب ایرن دراین محورهایی که گفتید، تاثیرات مثبت و تعیین کننده ای خواهد داشت.
در مورد جنبش اسلام سیاسی همانطور که اشاره کردم اگر این ضربه نهایی نباشد،آنرا بمراتب تضعیف خواهد کرد بنحوی که دیگر نمیتواند سر بلند کند. اگر هم در سیاست باقی مانده باشد کاملا حاشیه ای و منزوی خواهد شد. پیروزی انقلاب ایران فقط پیروزی مردم ایران نیست، پیروزی مردم سوریه و عراق و یمن و لبنان حتی ترکیه و کشورهای اسلامزده در شمال آفریقا هم هست.مردم همه این کشورهای با نیروها ودولتهای نوع اسلامی، حالیا افراطی یا غیر افراطی، و قوانین اسلامی دست وپنجه نرم میکنند و همه میخواهند که واقعا از شر این دولتها رها خلاص شوند. انقلاب ایران این روند را بمراتب تسریع خواهد کرد و به این ترتیب اسلامیسم چه در دولت و چه در اپوزیسیون، چه بعنوان نیروی سیاسی و چه بعنوان نیروی حاکم بسیار تضعیف خواهد شد و در بسیاری از کشورها بساط اش جمع خواهد شد. من بعید نمی دانم که بعد از پیروزی انقلاب ایران این انقلاب هم، بر اساس تجربه های قبلی که به تئوری دومینو معروف است، در دیگر کشورهای اسلامزده هم پا بگیرد. این کاملا محتمل است،ولی اگر حتی چنین هم نشود در هر حال موقعیت نیروهای اسلامی در دولت و در اپوزیسیون درهمه کشورهابسیارتضعیف خواهد شد.
یک نتیجه مهم ییروزی انقلاب ایراندر سطح جهانی این استکه همه آن دیدگاه ها و سیاستهایی که بنحوی برای اسلامیسمدر عرصه سیاست امروز دنیا جایی باز کرده بود افشا وبی اعتبار خواهد شد. میدانیم که در افغانستان و ایران نیروهای اسلامی با کوشش و تلاش خود دولتهای غربی به قدرت رانده شدند.آن زمان دولتآمریکا و دیگر دول غربی در مقابل نفوذ شوروی اسلامیستها را بجلو راندند کهبعد وبال گردن خودشان شد.از نظر فلسفه سیاسی و جهان بینی هم، همانطور که اشاره کردم، با اسلامیسم بعنوان یک فرهنگ و تمدن وبعنوان یک نوع روش زندگی در “جوامع اسلامی” کنار آمدند واز آن حتی حمایت کردند. حتی نیروهای لیبرال چپ هم همین نوع مواضع حمایت آمیز را داشتند.مثلایک روز را روز جهانی حجاب اعلام کرده بودند و یادر شهر مونترآل در کشور کانادا فمینستها به نشانه همبستگی با زنان مسلمان یکروز با حجاب به خیابان میآمدند. انقلاب ایران ایناین بساط راهم جمع خواهد کرد.بنظرم از نظر فکریو فلسفه سیاسی و از نظر پارادایم جهانی اسلامیسم جارو میشود و همراهآن هر نوع گرایش مذهبیکه بخواهد مقدسات و تابوهای خودش را بردولت و قوانین وزندگی اجتماعی و یا سیاسی مردم در هر گوشهدنیا تحمیل کند،به عقب رانده خواهد شد.انقلاب ایرانیکنوع مدرنیسم، یکنوع رنسانس ضد مذهبی، یکنوع سکولاریسم و یکنوع اته ایسم وآنتی ته ایسم به ارمغان خواهد آورد و این بنظر من تاثیرات زیرو رو کننده ای بر کل جهان خواهد داشت. همانطور که گفتم بخصوص دنیای بعد از فروپاشی شوروی، دنیای افسارگسیختگی سرمایه داری بازار آزاد بود و انقلاب ایران یک نقطه درخشانی است، اولین تحولی است در این جهان به قهقرا کشیده شده بعد از فروپاشی دیوار برلین که یک آینده روشنی را در برابر بشریت قرار میدهد.
و بالاخره در مورد نکته آخری که شما اشاره کردید باید بگویم انقلاب جاریجزئی از برآمد و خیزش ۹۹ درصدی ها در جهان است. مردم ایران دارند ۹۹ درصدی های به زیر خط فقر رانده شده جهان را نمایندگی میکنند. مردم شعار میدهند “فقر فسادگرونی میریم تا سرنگونی”. این فساد و گرانی به شدیدترین وجه در ایران بیداد میکند ولی بدرجات مختلف مشکل مردم همه کشورها است. در تمام کشورها با سیاستهای ریاضتکشی اقتصادی بخش عظیمی از جامعه بزیر خط فقر رانده شده است، بی تامین است و آینده روشنی ندارد. معنی و مضمون زندگی در شعار زن، زندگی و آزادی پایان دادن به این وضعیت است. زندگی بمعنی ارتقای زندگی اجتماعی اقتصادی، رفاه، کرامت انسانی. اینها همه زیر سلطه سرمایه داری عصر ما، یعنی قدرت یک درصدی های سرمایه دار، مالتی میلیادرهای مفت خور که در ایران آیت الله ها هستند و در کشورهای دیگر همسنخان آنها، لگدمال شده اند. انقلاب ایرانحرکتی علیه یک درصدیهای جهان است و با پیروزی آن جبهه تازه ای علیه یک درصدی های سرمایه دار در همه جهان باز خواهد شد.
اینها پتانسیل این انقلاب عظیم است. اینکهچقدر بالفعل خواهد شداین دست نیروهایی مثل حزب ما را می بوسد که تا چه حد بتوانیم انقلاب را به این سمت سق بدهیم و کاری بکنیم که واقعا پیروزی انقلاب در ایران پیروزی کل بشریت به قهقراکشیده شده علیه سلطه یک درصدی های سرمایه دار در همه عالم باشد. امیدوارم بتوانیم بهاین چشم انداز روشن که فی الحال انقلاب ایران جلوی چشم همگان قرار داده استجامه عمل بپوشانیم.
٨ دی ١٤٠١ ، ٢٩ دسامبر ٢٠٢٢


با تشکر از امیر توکلی برای پیاده کردن متن اولیه این مصاحبه.

اینرا هم بخوانید

افزایش۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت- محمد شکوهی

مرکز آمار جمهوری اسلامی اخیرا گزارشی از وضعیت اقتصاد حکومت منتشر کرده که در بخشی …