یکشنبه ۱۸ دی، ۸ ژانویه، در سومین سالگرد شلیک عمدی جمهوری اسلامی به پرواز پی اس ۷۵۲؛ فریاد خیابانها در ایران و جهان:این جنایت علیه بشریت است!

در سومین سالگرد شلیک عمدی جمهوری اسلامی به پرواز پی اس ۷۵۲؛فریاد خیابانها در ایران و جهان:این جنایت علیه بشریت است!

یکشنبه ۱۸ دی، ۸ ژانویه، سومین سالگرد شلیک عامدانه جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری پرواز پی اس ۷۵۲ و قتل ۱۷۶ نفر سرنشین آن است. این جنایت هولناک و بیسابقه، اینکه دولتی هواپیمای مسافربری خودی را عامدانه و بخاطر اهداف کثیف سیاسی‌اش با شلیک موشک ساقط کند، بی شک مصداق تکاندهنده جنایت علیه بشریت است.

این جنایت از همان لحظه اول ایران را تکان داد و به خیزش گسترده‌ای در دانشگاهها و خیابانها منجر شد؛ و با دروغ ها و اقدامات بعدی جمهوری اسلامی هرچه بیشتر معلوم شد که این جنایت عامدانه و آگاهانه از جانب رژیم صورت گرفته، خشم جامعه صد افزون گردید.

اینک که سومین سالگرد این جنایت علیه بشریت در دل انقلاب عظیم زن زندگی آزادی فرا رسیده است دهها گروه مختلف دانشجویی، جوانان، دانش آموزان، پزشکان و کادر درمان و زنان و مادران انقلابی و پیشرو فراخوان به برپایی اعتصاب و اعتراض در شهرهای ایران داده‌اند. در خارج کشور نیز در دهها شهر جهان تظاهرات‌های بزرگ در هماهنگی با فراخوان انجمن خانواده‌های پرواز پی اس ۷۵۲ تدارکدیدهشده است.

این در شرایطی است که چشم جهان بهانقلاب جاریدر ایران و جنایات جمهوری اسلامی دوخته شده و از جمله چهار دولت کانادا، بریتانیا، اوکرائین و سوئد بطور رسمی روندی را در رابطه با جنایت سقوط پرواز پی اس ۷۵۲ آغاز کرده اند که میتواند به محاکمه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و فرماندهان سپاه که از جمله تصمیم گیرندگان مستقیم و اصلی این جنایت بودند، در دادگاه بین المللی لاهه منجر گردد.

حزب کمونیست کارگری که از همان ابتدا بر عمدی بودن این جنایت تاکید کرده است، مردم سراسر ایران و همینطور ایرانیان ساکن خارج کشور را فرامیخواند تا وسیعا در اجتماعات و اعتراضات یکشنبه ۱۸ دی شرکت کنند و همه جا فریاد برآرند که شلیک به پرواز ۷۵۲ مصداق جنایت علیه بشریت است.

در سومین سالگرد این جنایت وحشیانه به خیایانها می آئیم و یک بار دیگر یک صدا فریاد میزنیم که حکومت ٤٣ سال جنایت و کشتار را سرنگون خواهیم کرد و سرانش را به محاکمه خواهیم کشید.

حزب با تمام قوا از فراخوان ۴۱ نهاد در داخل کشور و فراخوان انجمن خانواده های پرواز ۷۵۲ قاطعانه حمایت میکند. اعتصابات و اجتماعات و تظاهرات گسترده در ١٨ دی گامی است در جهت تحقق شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”که اول بار در دل تظاهرات‌های دیماه ۹۸ در اعتراض به سقوط هواپیمای اوکراینی سر داده شد.

نابود باد جمهوری اسلامی!

زنده بادانقلاب زن، زندگی، آزادی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ دی ۱۴۰۱، ۳ ژانویه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …