فیلمهایی از تجمعات اعتراضی عصر روز یکشنبه ١٨دی ماه در شهرهای تهران،قزوین،اصفهان، مشهد و گوهردشت با شعار ضد حکومتی

فیلمهایی از تجمعات اعتراضی عصر روز یکشنبه ١٨دی ماه در شهرهای تهران،اصفهان، مشهد و گوهردشت با شعار ضد حکومتی.فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

قزوین

تهران به طرف ولی عصر

گوهر دشت

اصفهان

مشهد

تهران

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …