دادن مشروعیت (وکالت) به رضاپهلوی- شمی صلواتی

*به نظر من آقای رضا پهلوی از لحاظ سیاسی جای شک و شبهه است. چون ایشان هیچ نقدی سیاسی تا به امروز از سیستم ۵۰ ساله حاکمیت پهلوی نداشتند.
《 از سوی مردم سلطنت سیستم رعیت و اربابی باطل شده در زباله دادن تاریخ ایران است》

رسانه های پرو غرب و جانبدار! چون اینترنشنال و من وتو، با رسانه های آمریکایی چون رادیو فردا همراه باصدای آمریکا و بی بی سی رسانه‌ی پرقدرت و دست راستی با بزرگ کردن رضاپهلوی مشغول آلترناتیو سازی سیاسی برای جلوگیری از این انقلاب فراگیر《زن زندگی آزاد》 در ایران و منطقه هستند.

زیرا انقلاب《زن زندگی آزادی》نه تنها سیستم حکومتی اسلامی و اسلام سیاسی را جارو می‌کند بلکه یک خطر جدی برای حکومت‌های منطقه هم هست.
به همین دلیل کشور منطقه در همسویی با غرب سعی می کنند در معادلات سیاسی آینده ایران در سیستم دست نخورد حکومتی اسلامی با رفرمی سطحی از بالا با جا دادن رضاپهلوی مانع انقلاب در ایران شوند
همراهی رضاپهلوی با تاکتیک های سوخته شده و تکراری، رسانه‌یی غرب بدور از عقلانیت باعث تفرقه در جنبش خارج از کشور و ضربه زدن به انقلاب و در نتیجه بسود جمهوری اسلامی ختم می شود یک حرکت ضد انقلابی و در تضاد با منافع مردم در ایران، البته که این حرکت احمقانه سلطنت‌طلبان قبل از هر چیز دود غلیظ آن چشم خودشان را خواهد گرفت….》
۱۹ ژانويه ۲۰۲۳” شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

اتحاد سلبریتی ها با رضا پهلوی- شمی صلواتی

هدف من سرنگونی جمهوری‌اسلامی استبه معنای دگرگونی ریشه‌ای در جامعهبه معنای تقسیم نان و کار،به …