بیانیه حزب کمونیست کارگری:مردم وکیل و آقا بالاسر نمیخواهند

جنجال نازلی که در دفاع از وکالت به رضا پهلوی براه افتاده، تلاشی است از جانب کسانی که خود را در انقلاب زیبای مردم برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و دستیابی به یک زندگی انسانی بازنده و حاشیه ای می بینند و میخواهند با جنجال در فضای مجازی شاهزاده شان را به جامعه تحمیل کنند.چهار ماه است انقلاب زن زندگی آزادی جریان دارد و امثال رضا پهلوی در این انقلاب جایی نداشته اند، اثر و نشانی بر شعارها و گفتمانها و مبارزات میدانی نگذاشته اند، گفتمانهای انقلاب آزادیخواهانه زن زندگی آزادی در تناقض کامل با ارزشهای عقب مانده و موروثی و سلطنتی آنها بوده است و هر روز شاهد حاشیه ای بودن و حاشیه ای تر شدن خود و آمال و اهداف خویش بوده اند. در این فضاست که به صرافت طرحهای عبث وکالت و رهبر مردم شدن و امثال اینها افتاده اند. اما کسی که باقی ماندن جهموری اسلامی را به مذهب ستیزی مردم ترجیح میدهد، به “بزرگان لشگری کشوری” حکومت پیامهای دوستانه میفرستد و خواهان حفظ سپاه و بسیج برای حراست از جامعه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است،بیشتر شایسته وکالت مخالفان تغییر نظم موجود است تا انقلاب برای ریشه کردن آن!

رهبر مردم شدن در شرایط انقلابی بدون همراهی با انقلاب و نمایندگی کردن عمیق ترین آمال و اهداف انقلاب، غیر ممکن و محکوم به شکست است. یک انقلاب مدرن و عمیقا انسانی و برابری طلبانه در جامعه جریان دارد و اینها میخواهند با عربده کشی و عقب ماندگی و پرچم تمامیت ارضی و سنتهای عهد عتیقی و موروثی آنرا تسخیر کنند!

جریانات سلطنت طلب و راست با نفس انقلاب و خیزش توده ای و برابری طلبانه مردمی، با آزادیخواهی عمیقی که در انقلاب موج میزند، با خصلت ضدمذهبی انقلاب،با فضای ضد اسلامی، با دست بردن به ریشه کل سیستم حاکم، با خواست رفاه و زندگی انسانی برای همه مردم، با آزادیهای همه جانبه سیاسی، و کلا با ریشه کن کردن دیکتاتوری و حکومت آقا بالا سر و نابودی تمامیت حکومت اسلامی و سیستم حاکم مشکل جدی دارند. انقلاب زن زندگی آزادی انقلابی برای دستیابی به همه آزادیهاست. انقلابی برای پایان دادن به هر نوع دیکتاتوری و خودکامگی و حاکمیت یک اقلیت مفتخور و استثمارگر برای همیشه است. مردم در این ۴۴ سال خواب نبوده اند. مردم کشته نمیدهند که به سیستم موروثی و گورستان آریامهری بازگردند. با استفاده از دستجات فاشیستی و بلند کردن پرچم تمامیت ارضی و افق بازگشت به سلطنت و توطئه گری نمیشود مردم انقلابی را به تمکین کشاند.

جنجال “وکالت میدهم” حرکتی از نوع حرکتهای شکست خورده دیگر نظیر “شورای ملی ایرانیان” و “انتخابات آزاد” و فرشگرد و ققنوس و امثال اینهاست و با هوشیاری و آگاهی ای که در جامعه وجود داردمحکوم به شکست و رسوایی است. این حرکت همانگونه که این روزها شاهد بوده ایم در کوتاه مدت تفرقه و مشغله ها و دست اندازی را بر سر راه تعرض مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی ایجاد خواهد کرد. اما خیلی زود این تقلاها با هوشیاری نیروی چپ جامعه و فعالین و رهبران آگاه جنبش های اعتراضی خنثی میشود و مردم هوشیارتر و شفاف تر و روشن تر از قبل به حرکت خود ادامه خواهند داد و انقلاب با پالایش ناخالصی ها با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه برای تعمیق و تقویت انقلاب مبارزه میکندو با تمام تلاشها و توطئه ها برای نجات سیستم حاکم به هر شکل و تحت هر نامی مقابله خواهد کرد. انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب مردمی است که میخواهند برای همیشه خود را از دیکتاتوری و سرکوب و خودکامگی خلاص کنند و به کمتر از آزادی و برابری و رفاه همه جانبه برای تک تک مردم رضایت نخواهد داد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در …