گفت و گو: بودجه ۱۴۰۲، بودجه ای برای مقابله با انقلاب

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت