مردم زلزله زده خوی در اعتراض به لاقیدی حکومت و عدم کمک رسانی دست به تجمع در مقابل فرمانداری این شهر زدند.

سه شنبه ۱۱ بهمن

مردم زلزله زده خوی در اعتراض به لاقیدی حکومت و عدم کمک رسانی به آنها دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری این شهر زدند. حکومت از تامین چادر و ساده ترین امکانات زیستی برای مردم خودداری کرده است.

نهادهای حکومت از فرمانداری تا هلال احمر مردم را سر میدوانند و هر کدام مردم را به دیگری حواله میدهند. مردم چادر و امکانات گرمایشی و غذایی فوری لازم دارند. مسئول مستقیم خسارت جانی و مالی مردم حکومت است و به مردمی که خانه هایشان تخریب شده باید غرامت بدهد. باید مقامات حکومت را وادار کرد که رسما و علنا در رسانه های حکومتی اعلام کنند که مسئولیت بازسازی خانه های مردم را بعهده میگیرند. حمایت مردم خوی و سایر شهرهای آذربایجان و سراسر کشور از زلزله زدگان فاکتور مهمی در عقب راندن مفتخوران و جنایتکاران حاکم است.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …