همبستگی انسانی، موضوع برنامه: وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر، بپاخیزیم