تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: شنبه اعتراضی، ۱۱ فوریه علیه تروریسم جمهوری اسلامی!

جمهوری اسلامی در اوج استیصال و در هم ریختگی سیاسی است و روزی نیست که شخصیتی، کار بدستی، مهره سرکوبی از دستگاه ۴۴ ساله رژیم سرتاپا فاسد و ‌گندیده فاصله نگیرد و ستونهای اقتدار موریانه خورده رژیم را رها نکند.

شنبه اعتراضی امسال مصادف است با سالروز ۲۲ بهمن، روزی که رژیم تبهکار اسلامی، انقلاب ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه بهمن ۱۳۵۷ را بنام خود مصادره کرد و در خرداد ۱۳۶۰آن را بخون کشید و تا امروز با اعدام و شکنجه و ترور بر روی پا ایستاده است.

رژیم نکبت اسلامی که با سرکوب انقلاب ٥٧ خود را به جامعه تحمیل کرد امروز در مقابله با انقلاب زیرورو کنندای که با آن دست بگریبان است به هر تخته‌پاره‌ای چنگ میزند و به تمامی ابزار سرکوب، دروغ و ترور و چپاول ۴۴ ساله‌اش متوسل میشود تا بماند! تهدید، اخاذی، اعدام و اعتراف کشی و ایجاد تشتت حربه‌های روزمره این حکومت تبهکار است.

ما در ایران و در سراسر جهان تا سرنگونی این رژیم کودک‌کش از پای نخواهیم نشست. با شرکت گسترده در شنبه اعتراضی ۱۱ فوریه دوش بدوش میلیونها انسان آزادی خواه با شعار نابودی جمهوری اسلامی، متحدانه خواست تروریستی اعلام کردن سپاه تبهکار اسلامی از جانب اتحادیه اروپا و بایکوت جمهوری اسلامی را فریاد خواهیم زد.

مردم در ایران باتمام توان فریاد میزنند: “بترسید! بترسید! ما همه با هم هستیم!”
دور نیست روزی که توفان انقلاب ایران کل نظام ضدانسانی جمهوری اسلامی را ریشه کن کند. متحدانه در شنبه اعتراضی ۱۱ فوریه با فریاد:

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی!
نابود باد جمهوری اسلامی!
بمیدان بیائیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۸ فوریه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …