فرهاد میثمی آزاد شد- کاظم نیکخواه

این چند روز اخیر بشدت نگران او بودم. فرهاد میثمی با آن هیکل تکیده و استخوانیش ایستاده بود و بر لغو حجاب و لغو مجازات اعدام پافشاری میکرد و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار بود. نگران بودم که دوام نیاورد. اما او بیرون آمد و با علامت پیروزی به میان خانواده اش بازگشت. امیداورم لطمه جدی ای نخورده باشد. و امیدارم تمامی زندانیان سیاسی را در میان دوستان و خانواده هایشان ببینیم.
آزادی زندانیان سیاسی در این روزها نتیجه لطف خامنه ای نیست. بلکه نتیجه فشار انقلاب زن زندگی آزادی است. این را همه میدانیم و خود حکومت هم میداند. با ادامه گسترده انقلاب میتوانیم در این زندانهای لعنتی را باز کنیم و به دوران زندان و شکنجه و تجاوز و جنایت پایان دهیم.
دیشب آرمیتا عباسی و بسیاری دیگر از زندانیان را هم بیرون از زندان دیدیم. چقدر جای خوشحالی است. چه داستانها که این زندانیان در مغز خود جای نداده اند! چه داستانها و ماجراهایی که ندیده اند. چه رنجهایی که تحمل نکرده اند. اما استوار در مقابل ستمگران ضد انسانی متحجر ایستادند و بعد از آزادی درست دم در زندان فریاد مرگ بر حکومت ستمگر و زن زندگی آزادی سر دادند.
روزهای ویژه ای را میگذرانیم. روزهای انقلاب، روزهای شور و هیجان، روزهای جنگ و فداکاری، روزهای اشک و اندوه از دست رفتگانمان.
این روزها در تاریخ ثبت میشود. این روزها را بارها و بارها در داستانها تکرار خواهیم کرد. این روزها را تکرار خواهیم کرد. و میلیونی فریاد مرگ بر حکومت ستمگر را فریاد خواهیم زد و پایان دادن به حکومت زندان و شکنجه و اعدام را میلیونی جشن خواهیم گرفت و عکس و نام تمامی جانباختگانمان را بر سر دست بلند خواهیم کرد.
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی!
زنده باد جامعه انسانی!

اینرا هم بخوانید

و بالاخره “#عبور _از _پهلوی” هم در توئیتر ترند شد.

بیش از 7 ماه هست که انقلاب زن زندگیآزادی در ایران در جریان هست و …