رویدادها: نگاهی به کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

باهم: واقعیت تنش‌های طالبان و حکومت ایران – وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان