همبستگی انسانی: ارومیه، دفاع رئیسی از جنایات رژیم در کردستان

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: اعدامها، تعطیلی مرکز اسلامی لندن و صحبتهای خامنه ای