ما کمونیستیم، ما بر عکس رضا پهلوی و یارانش دروغگو و ریاکار نیستیم‌، بلکه انسانیم! شمی صلواتی

در طول تاریخ ایران وقتیکه برای آزادی‌های انسانی و بی قید و شرط سياسی صدایمان را بلند کردیم و اتفاقا بلند است.
به ما گفتند و می گویند. “خائن، تجریه طلب! چپول،…”
وقتیکه گفتیم آیت‌الله خمینی نمایند ارتجاع است. مورد تعرض قرار گرفتیم.
تمامیت ارضی همیشه بهانه‌ای بوده برای سرکوب ملت‌ها و ما آزادی‌خواهان، برابری طلبان، کمونیستها، جنایتی که رضاخان و پسرش نه تنها در تهران با سرکوب آزادی‌خواهان چون دکتر تقی ارانی، بلکه در بلوچستان و لرستان، کردستان کردند.

شعار دفاع از تمامیت ارضی دلیلی بود همیشه برای جنايت که به فتوای خمینی با گله های حزب‌الله مردم کردستان را به خاک خون کشیدند.

  • وقتی که از جدائی دین از دولت گفتیم در دفاع از یک زندگی انسانی گفتیم و نوشتیم به بهانه ی جدائی مردم کردستان از ایران لشکرکشی کردند. بمباران کردند به خاک خون‌ کشیدند
    امروز هم حزب الله های دیروز با شاءالله های رضاخانی نه تنها در اعتراضات خارج از کشور با قمه و چمان به مخالفین تاج و تخت حمله می کنند می زند و می خواهند تخته کنند، بلکه هذیان گو، شاخ و شانه هایشان زیاد است.
    شعار ارتجاعی مرد مهین آبادی می دهند شعار زن زندگی را جعل می کنند بدون شرم شعار جاویدشاه می دهند تجمعات را برهم می زنند، با شرط تمامیت ارضی میخواهند ما را بترسانند، تاریخ و تمدن جعلی و پر رنج جنایتشان را به رخ ما می کشنند.
    ما از هر لحاظ آبدیده ایم، و با تکنیک جنایت و ریایشان آشنایم.

*من بعنوان یک انسان آزایخواه و برابرطلب! اعلام می کنم رضاپهلوی را نه تنها شایسته رهبری اعتراضات امروزی در ایران، بلکه او را ضد انقلاب ،تفرقه افکن، دروغگو که با حماقت و خودخواهی آب را به آسیاب جمهوری اسلامی می ریزد. می بینیم.
*باید گفت و نوشت. تمامیت ارضی ایران نه مقدس است ونه ارزش. و نه من، حاضرم رضاپهلوی را بعنوان یک انسان سیاسی و ضد جمهوری اسلامی برسمیت بشناسم.
ارزش و اعتباری هم برای میرزا بنویسهای ناسیونالیست که کارشان در ضدیت با کمونیست‌هاست، با آزایخوان و برابری طلبان است قائل نیستم.
ما مردم زخمی و شکنجه شده شیخ و شاه را نمی خواهیم فرهنگ خودمان را تا حد فرهنگ شاءاللهی و حزب‌اللهی پایین نمی‌آوریم
تا خمینی را در ماه ببینم و برای دفاع از رضاپهلوی آدم بکشیم و یک آقازاده مفت خور و بی خاصیت را بعنوان آقا بالا سر انتخاب کنیم
*ما شعور انسانی مان را آنقدر تنزل نمی دهیم که هم‌سطح کسانی شویم که از جنایت ساواک و – پرویز ثابتی دفاع می کنند.
ما انسانیم. به آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی احترام می گذاریم
به جدای کامل دین از دولت احترام می گذاریم
اما برای رهبران دینی و پیام‌آوران جهل و جنایت، پادشاهان، شاه زاده گان ارزش و اعتبار سیاسی قائل نیستم در صف شان نیستم
در برابر ناسیونالیست واپسگرا و فاشیست‌های سلطنت طلب می ایستیم همانطور که تا حالا ایستادیم
در پایان بهتر است به سخنان این دروغگو گوش کنید تا بیشتر با لافهایش آشنا شوید این پهلوان پنبه باد داده شد.
۲۶ فوریه ۲۰۲۳”شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

افزایش۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت- محمد شکوهی

مرکز آمار جمهوری اسلامی اخیرا گزارشی از وضعیت اقتصاد حکومت منتشر کرده که در بخشی …