مهاجرانی حمله شیمیایی به مدارس را به کسانی که شعار «زن، زندگی، آزادی» می‌دهند، نسبت داد

اینرا هم بخوانید

همراه: درباره اعدامهای اخیر و درماندگی حکومت از خیزش مردم