مهاجرانی حمله شیمیایی به مدارس را به کسانی که شعار «زن، زندگی، آزادی» می‌دهند، نسبت داد

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: سالگرد جمعه خونین زاهدان، فراخوان و اعتراضات