(برنامه دوم) پخش زنده: پوشش ویژه اعتراضات روز چهارشنبه سوری در سراسر کشور

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت