خط رفاه: درباره دستمزد و واکنش به منشور ۶ نفر

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت