تدارک حمله به کردستان، انتقام حکومت از سنگر انقلاب ۵۷

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: کردستان سنگر مستحکم انقلاب، نوروز خونین سنندج