کودکان مقدمند: تا خاتمه حملات شیمیایی به مدارس با اعتصاب، کلاسهای درس را تعطیل کنید

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت