کارگران و یک دنیای بهتر: شادباش فرارسیدن سال ۱۴۰۲ و نگاهی گذر به سال گذشته

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت