گفت و گو: پایان سال ۱۴۰۱ و امید ها برای سال آینده

اینرا هم بخوانید

باهم: واقعیت تنش‌های طالبان و حکومت ایران – وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان