ایسکرا: رفراندوم رژیم فاسد جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و اقدامات اعتراضی همزمان با اجلاس ژنو