کتاب “زندگی در سایه مرگ” نوشته شمه صلواتی

لینک کتاب از اینجا

اینرا هم بخوانید

نه، شاعر نیستم- شمی صلواتی

نه، شاعر نیستممن فقط واژه ها را،در دشتهای بیکران عشقآنجا که گلهای زیبای چون فرزادها《هزاران …