جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این دولت از جنسیت زن دارد در تک تک اعضای ان از خرد تا درشت بسیار مشهود است حالا گاهی این ترس را با باتوم گاهی با سطل ماست نشان میدهند .

این ها خوب میدانند که سقوطشان بدست همین زنان و دختران شجاع ایران رخ خواهد داد .زنانی که دیگر نه از شلیک ها و باتوم ها میترسند نه از سطل ماستی که این بی وجود ها در سرشان خالی میکنند. این ها هیچگاه زن نبودند نمیدانند زنان در این کشور خشونت ها و تبعیض ها را در مدرسه در خیابان در دانشگاه و در محل کار با پوست و جان خود لمس کرده اند و دیگر سر شده اند .

سر شده اند به این درد ها به این خشونت ها ما زنان تنها چیزی که خوب از کودکی به یاد داریم این است که اگر شجاع نباشی قوی نباشی هر کسی به خودش اجازه میدهد تار پود زندگی ما را از هم بشکافد .

تلاش دولت برای سرکوب زنان واقعا تماشایی است وقتی دیدند چشم که هیچ در راه آزادی جان میدهیم دست روی نقطه ضعف زنان این مملکت و حس مادری زنان ما گذاشتند و شروع به مسمومیت فرزندانمان در مدرسه ها کردند تا شاید وحشت از این که چه بر سر فرزندانمان میآید ما را عقب بکشد ولی زهی خیال باطل که مادران ایران برای آزادی فرزندانشان بود که جنگیدند. امروز پاسخش را در خیابان ها خواهند دید آن ها خوب میبینند که ما نه از حمله های وحشیانه ی آن ها و نه جریمه های میلیاردیشان نمیترسیم .

حال در سر هر محله و کوچه دست نشانده ای بگذارند تا جلوی ما را بگیرد یا اصلا در خیابان ها با تانک رزم آزمایی کنند . میگویند شما میخواهید لخت شوید ولی انگار نمیدانند آن که لخت است جیب ماست ،یخچال خانه ای با پنچ سرعائله است ،شکم کارگری است که حقوقش کفاف اجاره خانه اش هم نمیدهد .

این ها با نبودن این رژیم پوشانده میشوند این ها با ایستادگی ما پوشانده میشود .

شما جلوی دختران ما که پررنگ در این انقلاب حضور دارند را با سطل ماست می ایستید ولی با در مقابل شما با مشت هایی محکم ایستاده ایم این تاریخ به عقب باز نمیگردد ولی ما از تاریخ درس گرفته ایم ما هرگز از مقابلتان پا پیش نخواهیم کشید .ما درد ساچمه و گلوله و اشک‌آور ها را خوب در خاطر داریم و خوب میدانیم سطل ماست کاری از پیش نمیبرد .

به یاد داریم یک‌روزیکی مثل همین آقای ماستی مهساهای ما را کشت، کور کرد و زخمی کرد .ما در خیابان ها شعار زن زندگی آزادی را سر خواهیم داد تا خوب یادآوری کنیم ما این انقلاب را تا زمانی که انتقام‌ این ذلت و خواری و ظلم را از شما نگیریم ادامه میدهیم .

زنان و دختران این کشور این بار با حمایتی که از سوی پدران و برادران و مردهایشان خاری در چشم هایتان و تیری در شقیقه هایتان میشوند حالا شما جریمه کنید پلمپ کنید سطل ماست خالی کنید .

همه ی ما خوب میدانیم که همه این ها از ترس و ضعف شماست نه از قدرت و بزرگی …

ما فارغ از جنسیت درداخل و خارج از ایران کنار هم محکم وپا بر زمین میکوبیم همین زمینی که روزی برآن می افتید .

به امید آزادی ایران

اینرا هم بخوانید

«آفات جان» شمی صلواتی

ریشه جهل بر باورهای دینی استوار است.دین و مذهب ستونهای بتونی برای ادامه حیات سیستم …