روز جهانی کارگر، تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، کرمان، ساری، کرمانشاه و…

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ روز جهانی کارگر، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، کرمان، ساری، کرمانشاه و..دست به تجمعات اعتراضی زدند. فیلمهایی از این تجمعات. بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

عکس کرمان

اهواز

ساری

کرمان

اهواز

اینرا هم بخوانید

تکرار یک جنایت اینبار علیه یک دانش‌آموز بدون حجاب در‌ متروی تهران

خبر تکمیلینام دختر دانش آموزی که به کما رفته و در بیمارستان فجر نیروی هوایی …