رانت نجومی؛ دولت چگونه بازار پتروشیمی را به منبع رانت و دلالی تبدیل کرد

این روایت حکومتی از ابعاد رانت و فساد صنعت پتروشیمی است.خوراک پتروشیمی ها، ارز دولتی گرانی و….

وب سایت حکومتی انتخاب نوشت:رانت نجومی؛ تصمیم دولت چگونه بازار پتروشیمی را به منبع رانت و دلالی تبدیل کرده؟

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …