Islamische Bekleidung

«آفات جان» شمی صلواتی

ریشه جهل بر باورهای دینی استوار است.
دین و مذهب ستونهای بتونی برای ادامه حیات سیستم سرمايه‌داری ست.

برای رسیدن به یک جامعه انسانی ابتدا باید این ستون جهل را در هم شکست…»

گاهاً تصوراتی به ذهنم خطور می‌کند
نه از سر حقارت یا رنجهای زندگی که بسیار است…

تصوراتی برای در هم شکستن این صنعت دین و مذهب، این مریضی واگیر، که جامعه را در تباهی فرو برد است…

دردهای من در دفتری به نام «دل خونین » ثبت‌ می شود، نه بعنوان شعریاقصه، بلکه دود غلیظی که از درون سینه‌ی پر دردم. که بی‌قرارم می کند…،
قلم بدستم می‌دهد،
هرچند قلم ضعيف با ذهنی پريشان،
با قلبی غلتید در رنج تصویر می شوند.

*چقدر زیباست این زندگی
وقتی که بی خدائی
بخصوص در آن لحظه که
با نگاهی برابر، غرق در رویای برای چهانی
بدور از هر تعصب و غرور ! که یک انسانی….»
۹مه۲۰۲۳ میلادی شمی صلواتی

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …