پخش زنده: پوشش تجمع مردم روبروی زندان دستگرد در پی خطر اعدام متهمین خانه اصفهان

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …