فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به تجمعات سراسری برای روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت

بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به فقر و گرانی و مصوبه مزدی شورای عالی کار برای یکشنبه ۳۱ اردیبهشت فراخوان به تجمع و اعتراض داده اند. این فراخوان در ادامه یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان برای پیگیری خواستهایشان است و ساعت ده صبح  مقابل سازمان تامین اجتماعی  در تهران و  ادارات آن در شهرستانها انجام خواهد گرفت. در همین راستا روز گذشته ۲۷ اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز تجمع داشتند و با فریاد شعارهایشان و راهپیمایی صدای اعتراضشان را بلند کردند.

افزایش حقوقها به بالای سبد هزینه ۲۵ میلیونی و درمان رایگان، دو خواست فوری و مهم همه بخش های بازنشستگان است که بارها در تجمعاتشان بر آنها تاکید کرده اند. بازنشستگان با شعار “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون” بر ادامه اعتراضات خود تاکید دارند. بازنشستگان صدای اعتراض همه مردم علیه فقر و گرانی و بی تامینی هستند. از خواستها و اعتراضات بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۱۸ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

انتقال ١٣زندانی سیاسی به بند زندانیان جرائم مواد مخدر زندان قزلحصار کرج

سیزده زندانی سیاسی بر خلاف اصل تفکیک جرائم به بند زندانیان جرائم مواد مخدر زندان …