همراه: تصویر اتحاد مردم و درماندگی حکومت در تداوم اعدامهای حکومتی

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و اقدامات اعتراضی همزمان با اجلاس ژنو