نه به اعدام: اعتراض و محکوم کردن اعدامها در ایران

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و اقدامات اعتراضی همزمان با اجلاس ژنو