تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: حمله سلطنت طلبان به محمدرضا عالی پیام را محکوم میکنیم!

روز شنبه ۲۰ ماه مه لات و لوت های شاه اللهی در میدان ترافالگار لندن محمدرضا عالی پیام (ملقب به هالو) را که برای شرکت در تجمع علیه جمهوری اسلامی به این محل آمده بود، مورد فحاشی و حمله فیزیکی قرار دادند. جرم آقای عالی پیام این بود که انتقاداتی را متوجه رضا پهلوی و هوادارانش کرده بود.
فحاشی و لمپنیسم دیگر به شیوه رایج طرفداران رضا پهلوی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. اینها توان سازماندهی مردم معترض را ندارند و تلاش میکنند با قلدرمنشی تظاهرات ها علیه جمهوری اسلامی را مصادره کنند. اینها هرچه با سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی شان بیشتر منزوی میشوند، بیشتر به لمپنیسم و فحاشی روی میاورند و زمینه را برای توطئه های مزدوران جمهوری اسلامی هم فراهم میکنند.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری فاشیست های شاه اللهی را شدیدا محکوم میکند و مخالفین جمهوری اسلامی را به مقابله با آنها فرامیخواند. انقلاب زن زندگی آزادی انقلابی آزادیخواهانه، مدرن و انسانی است. با طرد و انزوای اوباش شاه‌اللهی فضای فعالیت سیاسی در خارج کشور را امن و سالم و سیاسی نگهداریم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۳ مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

شعاردهی های ضدحکومتی در سالمرگ خمینی و اعتراضات علیه اعدام.”مرگ برخامنه ای لعنت بر خمینی”

شب گذشته در سالمرگ جنایتکار تاریخی خمینی، مردم در محلاتی از تهران همچون جنت‌آباد جنوبی …