همبستگی انسانی: اعدامها، تعطیلی مرکز اسلامی لندن و صحبتهای خامنه ای

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: حضور رئیسی قاتل در مجمع عمومی سازمان ملل ننگ بشریت است