گزارشات تصویری از تجمعات علیه اعدام ها در خارج کشورشنبه ٢٧می

گزارشات تصویری از تجمعات علیه اعدام ها در خارج کشور شنبه ٢٧می در شهرهای استکهلم مالمو ، کاسل، فرانکفورت

آلمان/فرانکفورت

آلمان/ کاسل

سوئد/استکهلم

سوئد/مالمو

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …