تصاویر تجمعات بازنشستگان مخابرات در چندین شهر

بازنشستگان مخابرات امروز در شهرهای اهواز، مشهد، ایلام، ارومیه، کرمانشاه و لرستان دست به تجمع زدند

تصاویر

ارومیه

لرستان

مشهد

کرمانشاه

لرستان

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …