صحبتهای خامنه ای در باره اعتراضات و ناامیدی صفوف حکومت!

خامنه ای در سخنرانی اش در روز یکشنبه ۱۴ خرداد به بهانه سالگرد مرگ خمینی به باندهایش توصیه کرد “امام را بشناسند و از او درس بگیرند”! اینبار محور صحبت خامنه ای امید! بود امید به ناامیدان حکومت. خامنه ای در میان اوباش دستچین شده از سپاه و بسیج و سربازان امام زمان، ضمن اشاره به ناامیدی دار و دسته های حکومتی و اوباش هوادار حکومت گفت: ”هر کس ایران را دوست دارد، هر کس منافع ملی را دوست دارد، هر کس بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، هرکس بدنبال جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش روست، باید برای ترویج ایمان و امید در ملت تلاش کند”.

در صحبت خامنه ای اینبار اسلام برجسته نبود. ایران و منافع ملی جای اسلام را گرفته بود.

وی در باره اعتراضات مدعی شد: ”آخرین تلاش دشمن، اغتشاشات پاییز سال گذشته بود؛ طراحی آن در کشورهای غربی انجام شد؛ پشتیبانی هم کردند / پادویی آن را به وسیله عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند، انجام دادند / خیال می کردند کار تمام شده است؛ احمق ها باز هم اشتباه کردند و ملت را نشناختند. طراحی این اغتشاش های پاییز گذشته در اتاق های فکر کشورهای غربی انجام گرفت؛ طراحی جامعی هم انجام دادند. پشتیبانی مالی و رسانه ای و تسلیحاتی به وسیله دستگاه های امنیتی غربی انجام شد”. فایل صوتی

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …