کتاب سکوت روشنفکر – جامعه شناس (هرم مزلو و انسان ناکجاآباد)- نویسنده: ابوالقاسم دودانگه

لینک کتاب از اینجا

اینرا هم بخوانید

یک سال از قتل مهسا (ژینا)امینی گذشت «انقلابی که مرزها را در هم شکست»: شمی صلواتی

یک سال از انقلاب زن، زندگی،آزادی گذشتیک سال از سرآغاز دور تازه‌ی از اعتراضات که …