ایسکرا: انقلاب در کردستان زنده است

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: تاریخ شما را قضاوت خواهد کرد، بترسید!