ایسکرا: بازگشت نیروهای پیشمرگ به شهرهای کردستان

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: تاریخ شما را قضاوت خواهد کرد، بترسید!