بیانیه هشت تشکل به مناسبت سالروز انقلاب و قتل مهسا امینی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۹۶

روز هجده شهریور هشت تشکل به اسامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)، ندای زنان ایران، انجمن برق و فلز کرمانشاه، نهاد دادخواهان،  کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکای نقاشان البرز، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد،  بیانیه ای به مناسبت سالروز انقلاب زن زندگی آزادی و قتل مهسا امینی منشر کردند. این بیانیه تحت عنوان “دوباره به خیابان می آییم، فقط کف خیابان ، بدست میاد حقمون” فراخوانی است به همه مردم برای تبدیل ۲۵ شهریور به یک روز اعتراض سراسری و دادخواهی است.

این بیانیه صدای اعتراض بازنشستگانی است که زیر فشار معیشتی جانشان به لب رسیده و با شعار “رئیسی، قالیباف، این آخرین پیامه، جنبش بازنشسته آماده قیامه” اولتیماتومشان را دادند. این بیانیه صدای اعتراض پرستارانی است که در آستانه سالگرد انقلاب دور فشرده تری از اعتراض را در پیش گرفته و با شعار  “نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم” دارند به خیابان می آیند. این بیانیه صدای اعتراض زندانیان سیاسی ایست که در زندان هم صدای اعتراضشان بلند است و یک نمونه اش سپیده قلیان زندانی سیاسی شجاعی است که در دادگاه به روی بازجو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که شاکی پرونده اش بود تف کرد و از زندان نیز در پیامش به لوموند مینویسد: ”  صدای من از پشت دیوارهایی می‌آید که در عمر پنجاه ساله‌اش شاهد شکنجه و خفقان بوده اما در عین حال به نمادی برای آزادی‌خواهی تبدیل شده است.”.  این بیانیه صدای خانواده های دادخواهی است که علیرغم همه سرکوبگری های حکومت ایستاده و با شعار “قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان”، به گرامیداشت سالگرد انقلاب فراخوان داده اند.

بیانیه هشت تشکل از کارگران ، دادخواهان و مدافعین حقوق زن انقلاب “زن، زندگی، آزادی” را برآمد بیش از چهل سال مبارزه مردم علیه فقر، تنگدستی و انواع تبعیضات، به ویژه تبعیض جنسیتی و تمام سنن و قوانین ارتجاعی ضد زن میخواند. انقلابی که با قتل مهسا امینی فوران کرد و به واقعه ای تحول ساز در تاریخ مبارزات جهانی علیه همه تبعیضات و نابرابریها تبدیل شد و حمایت های بسیار جهانی را همراه داشت.

امضا کنندگان این بیانیه با تاکید بر تداوم انقلاب و عزم خود برای تبدیل سالروز قتل حکومتی مهسا “ژینا” امینی در ۲۵ شهریور به روز تعطیل عمومی هر ساله، از همگان میخواهند که در ۲۵ شهریور سالروز انقلاب و قتل مهسا “ژینا” امینی با حضور گسترده و وسیع در خیابان‌ها، تجمع بر مزار مهسا “ژینا” امینی این سمبل انقلاب و با اعتصابات خود ، “شروع دوباره‌ای” انقلاب را رقم بزنند.

یک تاکید مهم این بیانیه تبدیل ۲۵ شهریور، سالروز انقلاب زن زندگی آزادی با قدرت مبارزه متحدانه به روز تعطیل عمومی هر ساله خود و در فردا روز است.

این بیانیه همچنین ضمن تاکید بر توقف اعدامها و لغو مجازات اعدام، آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی، مردم را به اتحاد حول منشور خواستهای حداقلی بیست تشکل در انقلاب “زن، زندگی، آزادی” فرا میخواند.

منشور ١٢ ماده ای خواستهای حداقلی که بدرست منشور “زن زندگی آزادی” نام گرفت و  به امضای بیست تشکل از کارگران و  نهادهای اجتماعی منتشر شد در واقع مانیفست و پلاتفرم مبارزاتی انقلاب است. پلاتفرمی جامع که خواستهای  همه بخش های مردم را پوشش میدهد و بر پایان دادن به صد سال اسثتمار و بردگی و ساختن جامعه ای انسانی تاکید دارد. میخواهد که انقلاب نقطه پایان باشد بر حاکمیت از بالای سر مردم و بر شوراهای مردمی به عنوان ابزار اعمال اراده خود مردم تاکید دارد. بلند شدن دوباره پرچم این منشور در بیانیه هشت تشکل از کارگران و دادخواهان و فعالین دفاع از حقوق زن و فراخواندن مردم از سوی آنان به اتحاد حول این منشور یک نقطه درخشان این بیانیه است. بیانیه هشت تشکل بار دیگر تعین یافتگی و عمق انقلاب زن زندگی   آزادی و سازمانیافتگی آنرا به نمایش میگذارد. از بیانیه هشت تشکل به مناست سالگرد انقلاب و سالروز قتل مهسا امینی باید وسیعا حمایت کرد.

اینرا هم بخوانید

سالگرد انقلاب شکستی دیگر برای حکومت- شهلا دانشفر

یک سال از انقلاب زن زندگی آزادی گذشت. از دو ماه قبل جامعه و جریانات …