پیام حمید تقوائی: شنبه ٢٥ شهریور روز بازایستادن همه چرخها و تسخیر خیابانها

متن کتبی پیام ویدیوئی حمید تقوائی بمناسبت سالروز انقلاب

٢٥ شهریور روز ویژه و مهمی در سیر انقلاب ما است. سال گذشته در چنین روزی دژخیمان حاکم ژینا مهسا امینی را به قتل رساندند و بدنبال آن انقلاب عظیمی شکل گرفت، انقلاب زن زندگی آزادی، که تا امروز در عرصه های مختلف و به شیوه های گوناگون ادمه دارد و همه جهانیان را به تحسین واداشته است.

روز سالگرد انقلاب میتوانیم این حرکت عظیم را یک گام بزرگ بجلو سوق بدهیم.با تسخیر خیابانها، با تظاهرات ها و تجمعات خیابانی،با گردهمائی بر سر مزار عزیزان جانباخته در آرامگاهها، با شعاردهی های شبانه، با بیحجابی گسترده، با حضور بی حجاب درهمه شهرها و محلات، معابر و اماکن عمومی، خیابانها و تظاهراتها، با تمام این شیوه ها میتوانیم در سالروز انقلاب ضربه محکمی به حکومت در حال سقوط جمهوری اسلامی وارد کنیم.
این روز بخصوص روز توقف همه چرخها است.روز دست از کار کشیدن و تعطیلی عمومی. این روز را در ادای احترام به همه عزیزان جانباخته دست از کار میکشیم و به تظاهرات و اعتراضات خیابانی می پیوندیم. این روز باید بنام روز جانباختگان، نه فقط جانباختگان انقلاب حاضر بلکه همه قربانیان رژیم جمهوری اسلامی، در تقویم و در تاریخ ثبت بشود.
٢٥ شهریور امسال روز آغاز این حرکت است.
٢٥ شهریور روز بازایستادن همه چرخها و روز تسخیر همه خیابانها است.

تا کنون تشکلها و نهادها و چهره های مبارزاتی متعددی برای این روز فراخوان اعتراض داده اند. نهادها، کمیته ها و اتحادیه های و شوراهای کارگری، تشکلهای بازنشستگان، تشکلهای زنان، تشکلهای جوانان و شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی، دادخواهان، فعالین جنبش رنگین کمانی و شماری دیگر از فعالین و نهادهافراخوان اعتراضات سراسری داده اند.حزب مادر کنار این فعالین و نهادها همه شما مردم آزاده و بپاخاسته ایران را به اعتراضات و تطاهرات و اعتصابات سراسری و همگانی در روز ٢٥ شهریور فرامیخواند.
با امید یک روز پرشکوه و کوبنده و یک گام بزرگ به جلو در انقلاب زن زندگی آزادی.

پیروزی از آن ماست!
حمید تقوائی
٢١ شهریور ١٤٠٢، ١٢ سپتامبر ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …