205 میلیارد تومان بودجه” امور سینمایی” وزارت فرهنگ و ارشاد رژیم

سید محمد مجتبی حسینی ـمعاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  گفته است بودجه سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1398، 205 میلیارد تومان می باشد. برگرفته از ساین عصر ایران

لازم به توضیح است که  این رقم جدا از بودجه کل وزارت ارشاد رژیم می باشد. روزنه

 

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …