آخرین اطلاعیه ها
اسناد مصوب کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری ایران
سه شنبه, 16ام آذر, 1400  
اشتراک گذاری

قطعنامه و قرارهای مصوب کنگره دوازدهم حزب

١- قطعنامه پیشنهادی در مورد ویژگیهای شرایط سیاسی حاضر و وظایف حزب
٢- قرار در مورد ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی و طوفانی که در راه است
٣- قرار در حمایت از جنبش دادخواهی و مبارزه برای محاکمه سران جمهوری اسلامی
۴- قرار در مورد تعمیق و تعین جنبش سرنگونی و چشم انداز انقلاب
۵- قرار علیه قتل “ناموسی”
۶- قرار در محکومیت تجاوز شرعی و قانونی به کودکان
٧- قرار در مورد بایکوت جهانی جمهوری اسلامی
٨- قرار درباره عضو گیری وسیع در ایران
٩- قرار در مورد مجمع عمومی ابزار اعمال اراده توده کارگر
١٠- قرار در مورد سراسری کردن دو مطالبه مهم جنبش کارگری
١١- قرار در حمایت از کارزار علیه سانسور
١٢- قرار در محکومیت سیستم قضائی جمهوری اسلامی
١٣- قرار در مقابله با تخریب محیط زیست و حمایت از فعالان این عرصه
١۴- قرار در حمایت از رنگین کمانی ها
١۵- قرار در حمایت از پناهجویان افغانستانی در ایران
١۶- قرار در حمایت از حق پناهندگى
١٧- قرار در مورد برآمد ضد مذهبی جامعه
١٨- قرار در حمایت از مبارزه علیه تبعیض مذهبی
١٩- قرار در حمایت از جنبش برگرفتن حجاب
٢٠- قرار در مقابله با اعدام و حمایت از جنبش ضد اعدام در ایران
٢١- قرار در مقابله با شکنجه و اعترافات اجباری
٢٢- قرار در حمایت از زندانیان سیاسی
٢٣- قرار در حمایت از کولبران و سوختبران
٢۴- قرار در حمایت از حاشیه نشینها
٢۵- قرار در حمایت از معلولین
٢۶- قرار در باره انتشارات حزب در مدیای اجتماعی و دخالت موثرتر در این عرصه
٢٧- قرار در مقابله با فاجعه کرونا

قطعنامه در مورد ویژگیهای شرایط سیاسی حاضر و وظایف حزب

شرایط انقلابی و پرتحول ایران، بحران و ضعف همه جانبه حکومت و در مقابل آن گسترش بی سابقه اعتصابات کارگری و اعتراضات بخشهای مختلف جامعه با مضمونی تعرضی و سرنگونی طلبانه، چشم انداز دوره تازه ای از خیزشهای توده ای را در برابر ما قرار میدهد. مهمترین ویژگیهای شرایط حاضر، که ادامه و برآیند و نتیجه برآمدهای گذشته جنبش سرنگونی- نظیر خیزشهای ٧٨ و ٨٨ و ٩۶ و ٩٨- است و فرا رفتن از این خیزشها به یک انقلاب زیر و رو کننده را نوید میدهد، عبارتست از:

الف- گسترش و پیشرویهای اعتصابات سراسری و پیگیر کارگران با زیر سئوال بردن سیاستهای کلان اقتصادی حکومت نظیر خصوصی سازی، پیمانکاری، و مناطق ویژه اقتصادی.

ب- دستاوردهای جنبش کارگری نظیر گل گرفتن در شورای اسلامی نیشکر هفت تپه توسط کارگران معترض، وادار کردن حکومت به خلع ید و محاکمه کارفرمای نیشکر هفت تپه، تشکیل مجمع عمومی و شورای سازماندهی بوسیله کارگران پیمانی نفت، و تشکیل منظم مجمع عمومی و مجمع نمایندگان کارگران بوسیله کارگران نیشکر هفت تپه

 ج- گستردگی اعتراضات کارگری در شکل اعتصابات سراسری و مداوم و تداوم و گسترش و رادیکالیزه شدن بیشتر جنبش معلمان و بازنشستگان

د- اوجگیری و تعین بیشتر جنبش دادخواهی و جنبش علیه اعدام در سطح ایران و در مقیاس جهانی

ه- افشاگری و اعتراض معلمان و پرستاران و پزشکان و بخشهای مختلف جامعه علیه سیاستهای جنایتکارانه حکومت در رابطه با فاجعه کرونا در ایران. اعلام کیفرخواست علیه خامنه ای بعنوان مسئول مستقیم کشتار جمعی کرونا از سوی چهره ها و فعالین جنبشهای اعتراضی. طرح خواست واکسیناسیون رایگان و فوری و امن از جانب کارگران هفت تپه و شورای سازماندهی نفت و در بیانیه های بازنشستگان و معلمان و بخشهای دیگر جامعه

و- خیزشهای توده ای علیه بی آبی در خوزستان و اصفهان. تجربه ارزشمند تحصن شبانه روزی و توده ای کشاورزان و مردم اصفهان که یک دستاورد و پیشروی در شیوه مبارزات مردم محسوب میشود.

ز- گسترش و ارتقای سرنگونی طلبی به یک گفتمان و امر علنی و صریح میان فعالین، خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی، هنرمندان و ورزشکاران و سلبرتی ها، و حتی چهره های ناراضی از مقامات سابق و اسبق حکومت که یک ویژگی مهم شرایط سیاسی ایران بعد از خیزش ٩٨ است

ح- بن بست و بی افقی استراتژیک جنبشهای طبقاتی راست، دوخرداد و سلطنت طلبی که ستون فقرات اپوزیسیون راست حتی در میان جمهوریخواهان را تشکیل میداد

ط- رسوائی و بی اعتباری بیش از پیش جمهوری اسلامی در ایران و در سطح جهانی. رئیسی و کابینه نظامی- امنیتی اش که قرار بود مظهر قدرقدرتی و انسجام صفوف حکومت باشد عملا به نماد درماندگی و زبونی جمهوری اسلامی بدل شده است

این شرایط بیانگر از یکسو نقش پیشتاز و محوری جنبش کارگری در مبارزات جاری و در شکل دادن به فضای اعتراضی در جامعه و از سوی دیگر دست بالا پیدا کردن افق چپ و چشم انداز سرنگونی بقدرت انقلاب مردم در میان نیروهای اپوزیسیون، اکتیویستها و در کل جامعه است.

این واقعیت علاوه بر و در کنار وظایف تبلیغی، سازماندهی و میدانی همیشگی حزب، وظایف ویژه ای را در مقابل حزب قرار میدهد که رئوس آن عبارتست از:

١- تاکید بر تشکیل شوراهای سازماندهی اعتراضات با اتکا به تجربه اعتصاب نفت در جنبش کارگری و در سایر جنبشهای اعتراضی و در سطح شهرها و محلات شهرها. فعالیت میدانی و تبلیغی گسترده در این جهت.

٢- تاکید بر تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان مستقیم کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران در مبارزات جاری کارگران با توجه به تجربه کارگران پروژه ای نفت در چهارمحال بختیاری و تشکیل منظم مجمع عمومی و مجمع نمایندگان کارگران هفت تپه

٣- مقابله با شوراهای اسلامی در واحدهای تولیدی با توجه به تجربه گل گرفتن در شورای اسلامی بوسیله کارگران نیشکر هفت تپه.

۴- تاکید بر همبستگی مبارزاتی جنبش های اعتراصی مختلف در سطح جامعه حول گفتمان مشترک سرنگونی جمهوری اسلامی و خواستهای سراسری

۵- سازماندهی حزبی در دل تحولات جاری بر مبنای ارتباط فعال با چپ اجتماعی و فعالین چپ در جنبشهای اعتراضی و گسترش عضوگیری در میان دوستداران حزب و کانال جدید. چپ اجتماعی یک جریان گسترده است که در جنبش کارگری، جنبش دادخواهی، جنبش دانشجویی، جنبش رهائی زن، مبارزات معلمان، بازنشستگان و بخشهای مختلف جامعه حضور دارد و با شعارها و اعتراضات و خواستهای رادیکال اش قابل مشاهده است.

 ۶- تمرکز ویژه بر جنبش دادخواهی ( مادران آبان، مادران خاوران، انجمن خانواده های قربانیان پرواز ٧۵٢)، جنبش علیه اعدام و جنبش آزادی زندانیان سیاسی.

٧ – حمایت فعال و پیگیر از جنبشهای اعتراضی در ایران و نمایندگی کردن و بسط و تداوم آنها در خارج کشور

٨- پیگیری سیاست بایکوت حکومت و تعقیب و محاکمه مقامات حکومت و دخیل کردن نیروهای اپوزیسیون در این کارزار.

٩- سازماندهی کمپینها و آکسیونهای گسترده در خارج کشور علیه جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی.

١٠- برجسته کردن و پیگیری خواست محاکمه سران حکومت در سطح بین المللی با اتکا به محاکمه حمید نوری، دادگاه آبان تریبونال، دادگاه عالی ایالت انتاریوی کانادا، فعالیت انجمن خانواده های قربانیان پرواز ٧۵٢، و دادخواهی مادران آبان و خاوران.

١١- تبیین و تعمیق درک عمومی از سرنگونی و تبیین پیروزی مردم در قالب آنچه باید بر بیافتد. بالا بردن توقعات و انتظارات مردم و تصویر دادن از پیروزی هم به عنوان هدف نهائی که همه مبارزات و اعتراضات را حول سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و کل نظام موجود متحد و هم جهت میکند و هم به عنوان معیار شناخت دوستان واقعی مردم از مدعیان دروغین دفاع از مردم و انقلاب.

١٢- کسب آمادگی برای گسترش اعتراضات به محلات، کنترل محلات، و درگیری محله ای با نیروهای مسلح حکومتی با توجه به تجربه ٩٨

کنگره از رهبری حزب میخواهد که پیشبرد وظایف فوق را در اولویت قرار داده و تمام امکانات حزب را برای تحقق آن بکار بگیرد.

قرار در مورد ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی و طوفانی که در راه است

مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنند حتی در صورت احیای برجام تا چند سال دیگر حکومتشان از نظر اقتصادی ورشکسته خواهد شد. آنان پیش بینی میکنند نرخ دلار تا ۵ سال دیگر به مرز ٢٨۵ هزار تومان خواهد رسید. معنی این وضعیت، که مسئول مستقیم آن جمهوری اسلامی و آیتالله های میلیاردر و باندهای مافیائی حاکم هستند، تشدید گرانی و بیکاری و فقر و فلاکت هر چه بیشتر برای کارگران و توده مردم به زیر فقر رانده شده است.

این شرایط به خشم مردم دامن زده و جامعه را در آستانه یک طوفان و انفجار اجتماعی قرار داده است. بی تردید خیزشهای عظیم تر و گسترده تر از خیزشهای ٩۶ و ٩٨ در راه است. هم اکنون کارگران و معلمان و بازنشستگان با مبارزه علیه شرایط غیر قابل تحمل معیشتی، علیه فساد و چپاولها و برای افزایش دستمزدها در پیشاپیش صف مبارزه علیه فقر و فلاکت قرار گرفته اند. این مبارزه میتواند و باید با بمیدان آمدن سایر اقشار بزیر خط فقر رانده شده، بیکاران، کولبران و سوختبران، کارتون خوابها و بی خانمانها، مالباختگان، دست فروشان، معلولین، و سایر اقشار محروم جامعه به مبارزه ای گسترده علیه فقر و فلاکت تبدیل بشود. حزب کمونیست کارگری تمام توان و امکانات خود را برای سازماندهی این مبارزه و تقویت و پیشروی آن بکار خواهد گرفت. ما میتوانیم و باید ورشکستگی اقتصادی حکومت را به ورشکستگی سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

قرار در حمایت از جنبش دادخواهی و مبارزه برای محاکمه سران جمهوری اسلامی

خامنه ای، رئیسی و دیگر سران جمهوری اسلامی بخاطر بیش از چهار دهه جنایت علیه مردم باید محاکمه شوند. این خواست و هدف بر حق و انسانی جنبش دادخواهی است که مادران خاوران، مادران آبان، خانواده قربانیان شلیک به هواپیمای پرواز ٧۵٢، خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده کولبران و سوختبران در صف مقدم آن قرار دارند. دادگاه ایران تریبونال در سال ٢٠١٢، دادگاه عالی ایالت انتاریوی کانادا که خامنه ای و سران سپاه را بخاطر شلیک عامدانه حکومت به هواپیمای مسافربری محاکمه و محکوم کرد، دادگاه آبان تریبونال که در دومین سالگرد خیزش آبان برگزار شد، و دادگاه حمید نوری که هم اکنون در جریان است از دستاوردهای ارزشمند جنبش دادخواهی است. این جنبش میتواند و باید به همت همه داغدیدگان و همه مردم مبارز در ایران و در سطح بین المللی گامهای بلندتری بجلو بردارد و تا به محاکمه کشیدن همه سران رژیم از پای ننشیند. حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود از جنبش دادخواهی را اعلام میکند و با تمام توان برای پیشروی و پیروزی جنبش دادخواهی، بایکوت جهانی رژیم اسلامی و سرنگون کردن این رژیم و محاکمه سران آن، از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد.

قرار درباره تعمیق و تعین جنبش سرنگونی و چشم انداز انقلاب

اعتراضات و اعتصابات و مبارزات توده ای که در اشکال و عرصه های متعددی بطور مداوم و فزاینده در جریان است تجلی تدارک اجتماعی و کسب آمادگی جامعه برای وارد کردن ضربه نهائی و جارو کردن کل نظام جمهوری اسلامی است. این مبارزات هم از نظر شکل و شیوه، و هم در مضمون و محتوی خود نشاندهنده تعمیق و تعین بیش از پیش جنبش سرنگونی است.

 از نظر شکل و شیوه مبارزه نمونه هایی نظیر سراسری شدن و تداوم اعتصابات و تجمعات کارگری؛ شکل گیری درجه ای از سازمانیافتگی و رهبری رادیکال در اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان؛ بمیدان آمدن مادران آبان و مادران خاوران و خانواده های قربانیان شلیک به هواپیمای مسافربری و شکل گرفتن یک جنبش تعرضی و کوبنده دادخواهی؛ برپائی تریبونالها و دادگاه های محاکمه غیابی سران حکومت؛ تجمع و تحصن توده ای و شبانه روزی کشاورزان و مردم اصفهان؛ اعتراض جهانی به حکم اعدام نوید افکاری و رفراندوم آنلاین چندین میلیونی در سطح جهان علیه حکم اعدام معترضین ٩٨، و بسیاری برآمدهای اعتراضی دیگر بیانگر روی آوری جامعه به شیوه های مبارزاتی قابل ادامه، گسترش یابنده و موثر برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی است.

از نظر مضمون و محتوی نیز مبارزات جاری رادیکال تر و صریح تر و کوبنده تر از هر زمان به مقابله با جمهوری اسلامی برخاسته است. نمودهائی نظیر خلع ید از کارفرما و طرح پیگیر اداره شورائی از جانب کارگران هفت تپه؛ ابراز خشم و نفرت در شکل علنی و صریح در بیانیه ها و طومارها، در شعارهای تظاهرات و تجمعات، و در کلیپها و در کامنت ها ی مدیای اجتماعی علیه خامنه ای و سران حکومت و علیه مذهب و مقدسات اسلامی؛ ابراز علنی و شفاف سرنگونی جمهوری اسلامی از جانب مادران آبان و فعالین و چهره های جنبش های اعنراضی؛ طرح صریح و علنی محاکمه خامنه ای و دیگر سران رژیم، و کلا مضمون شعارها و گفتمانها و بیانیه هائی که تمامی جامعه را فراگرفته است، حاکی از پیشروی و تعرض یک جامعه خشمگین و بپا خاسته است که دیگر نمیتواند وضعیت موجود را تحمل کند. جامعه ای که در تمامی عرصه ها در خیابان و مبارزات میدانی و در مدیای اجتماعی در ایران و در سطح جهانی به اعتراض برخاسته و خود را برای نبرد نهائی آماده میکند.

در روند رو به اوج و گسترش این مبارزات حکومت روز بروز حقیرتر و درمانده تر و رسوا تر، و مردم جسورتر و متحدتر و قدرتمندتر میشوند. مبارزات جاری در واقع نهرها و رودهای پرخروشی هستند که با به هم پیوستن و همبستگی به سیل بنیان کن انقلاب آتی شکل خواهند داد.

در این رویاروئی سرنوشت ساز جبهه مردم نیازمند یک نیروی سیاسی رادیکال و روشن بین است که بتواند عامل وحدت و همبستگی و سازماندهی همه مردم و فعالین جنبشهای اعتراضی در همه عرصه ها باشد و تپش و تحرک و عزم جزم جامعه را برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی نمایندگی و رهبری کند. نیروئی که بتواند مورد اعتماد و اتکای فعالین و پیشروان جنبشهای اعتراضی و توده مردم قرار بگیرد. پیشروی جنبش سرنگونی طلبانه مردم و پیروزی آن نهایتا در گرو عروج چنین نیروئی است.

حزب کمونیست کارگری که خود با پراتیک گسترده تبلیغاتی و میدانی گسترده اش در شکل دادن به فضای اعتراضی و سرنگونی طلبانه جامعه نقش موثری داشته است با تمام توان و امکانات برای ایفای این نقش خود را آماده میکند.

قرار علیه قتل “ناموسی”

“قتل ناموسی” یکی از شنیعترین جنایتهاست که به طور دائم از میان زنان قربانی میگیرد. این جنایت علیه زنان با حمایت کامل قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی و همچنین در حمایت کامل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتفاق میافتد. حاکمیت اسلامی با قوانین زن ستیزانه و اشاعه فرهنگ ارتجاعی و مردسالارانه مسبب این جنایت شنیع علیه زنان است. جمهوری اسلامی سرکرده حکومتی و پشتیبان قانونی “قتلهای ناموسی” است.

دوازدهمین کنگره حزب کمونیست کارگری خواهان پایان دادن فوری به جنایت علیه زنان تحت هر عنوانی است. دولت موظف است با تمام توان از زنان در برابر چنین سنتهای ضد انسانی و جنایتکارانه ای پشتیانی و دفاع کند. زنان “ناموس” کسی نیستند، و مناسبات و روابط اجتماعی و جنسی آنها امر خصوصی خود آنهاست. نه دولت و نه مذهب و نه هیچ مکتب و نهاد دیگر حق ندارد در امور خصوصی افراد دخالت کند. باید علیه تابوها و قوانین اسلامی و اخلاقیات مردسالارانه ای که زن را یک کالای جنسی و متعلق به مردان خانواده ( پدر و شوهر و برادر و غیره) میداند قاطعانه ایستاد. 

ما اعلام می کنیم هرگونه توهین و تحقیر علیه زنان و هر نوع ستمی که حقوق نیمی از جامعه را پایمال کند ممنوع است. به خطر انداختن امنیت زنان و بویژه کشتن زنان جرمی سنگین است که باید بدون هیچ تخفیف و ملاحظه ای با مجازاتهای سنگین پاسخ بگیرد. ما مبارزه با تابوها و اخلاقیات ارتجاعی و قوانین متحجرانه و زن ستیزانه اسلامی که زمینه را برای بروز چنین جنایتی ممکن کرده است وظیفه خود می دانیم و همگان را فرامی خوانیم که فعالانه علیه این فرهنگ و قوانین جنایتکارانه و رژیم اسلامی پاسدار آن مقابله کنند.  

فرار در محکومیت تجاوز شرعی و قانونی به کودکان

در جمهوری اسلامی تجاوز به دختران خردسال ازدواج شرعی نامیده میشود و امری مجاز و قانونی است. سن قانونی ازدواج دختران در قوانین جمهوری اسلامی ١٣ سال تعیین شده و حتی ازداوج زیر این سن نیز در صورت رضایت پدر و تشخیص دادگاه مجاز شمرده شده است.

بر اساس آمار رسمی حکومت تنها ظرف یکسال بیش از ٣١ هزار دختر ١٠ تا ١۴ ساله ازدواج کرده اند. و این فاجعه در حال گسترش است. آمار اعلام شده حکومتی نشان میدهد که تجاوز قانونی به کودکان در عرض دو سال ده ونیم درصد رشد داشته است. ازدواج شرعی دختران خردسال در واقع نام دیگری برای تجاوز شرعی و قانونی به کودکان است. حزب کمونیست کارگری تجاوز شرعی و قانونی به کودکان را شدیدا محکوم میکند و خواهان لغو فوری قانون شنیع ازدواج با کودکان است.

اعتراض و مبارزه در این عرصه یک جبهه مهم دفاع از کودکان است. کنگره ١٢ حزب کمونیست کارگری مردم را به حمایت از کودکان و مقابله با جنایت قانونی تجاوز به کودکان فرا میخواند.

قرار در مورد بایکوت جهانی جمهوری اسلامی

دادگاه حمید نوری، از جنایتکاران حکومت اسلامی در دهه شصت، در استکهلم و همچنین دادگاه مردمی آبان تریبونال در لندن و قبل از آن جنایات فجیع و تکان دهنده ای نظیر سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، و اعدام نوید افکاری، و بدنبال اینها برگزاری دادگاهی در انتاریوی کانادا و محاکمه و محکوم کردن خامنه ای و سران سپاه بخاطر شلیک به هواپیمای مسافربری، بازتاب وسیعی در رسانه ها در سطح بین المللی پیدا کرده و به انزوای جهانی حکومت اسلامی و نفرت و انزجار از این رژیم بسیار افزوده است. این رویدادها بیش از هر زمان زمینه بایکوت جهانی جمهوری اسلامی، همچون رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در قرن گذشته را، فراهم آورده است. بویژه بعد از این دادگاهها و افشاگریها که ابعاد تکان دهنده جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت را بیش از پیش جلوی چشم مردم دنیا گذاشت، مماشات دولتها با این حکومت ضد انسانی بهیچ وجه قابل قبول نیست و نباید اجازه داد که تحت هیچ توجیه و بهانه ای دولتها با حکومت آدمکشان اسلامی مماشات و سازش کنند.

حزب کمونیست کارگری فعالانه از “کمپین بایکوت جهانی جمهوری اسلامی” که چهره های شناخته شده ای از ایران و در سطح جهان از امضا کنندگان آن هستند، پشتیبانی میکند. حزب همه مردم را به اعمال فشار بر دولتها و سازمانها و نهادهای مختلف بمنظور بایکوت حکومت اسلامی و بستن سفارتخانه ها و نهادهای این حکومت و اخراج آن از سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای سیاسی و ورزشی و فرهنگی بین المللی فرا میخواند. بایکوت جهانی جمهوری اسلامی گام مهمی در جهت خلاصی مردم از شر حکومت اسلامی خواهد بود.

قرار درباره عضو گیری وسیع در ایران

حزب کمونیست کارگری حزب شناخته شده ای در میان مردم است. این حزب همه کسانی است که علیه هر نوع تبعیض و نابرابری، علیه فقر و بیحقوقی و سرکوب و برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند. ما از همه مردمی که خواهان بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و برقراری عدالت و آزادی و رفاه اجتماعی هستند میخواهیم که در حزب کمونیست کارگری متشکل شوند.

عضویت در حزب پیچیده و فقط امری مربوط به فعالین حرفه ای که فعالیت تشکیلاتی و حزبی می کنند نیست. عضویت در حزب ما، مانند عضویت در احزاب مدرن غربی، یک انتخاب سیاسی و عملی ساده است. کافی است هر فرد با ثبت نام خود خواهان این رابطه سیاسی با حزب کمونیست کارگری شود.

در این راستا رهبری حزب کارزار وسیع عضوگیری در ایران را در دستور کار خود می گذارد و دوستداران و فعالین سیاسی اجتماعی را فرامی خواند با حزب تماس بگیرند و عضو حزب شوند. همچنین کنگره از همه اعضا و کادرها در داخل و خارج ایران می خواهد پیگیرانه برای پیشبرد این کارزار و جذب اعضای جدید به حزب فعالیت کنند. 

قرار در مورد مجمع عمومی ابزار اعمال اراده توده کارگر

کنگره ١٢ حزب کمونیست کارگری ضمن ارج گذاشتن به تلاشها و تجربیات کارگران نیشکر هفت تپه در تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان کارگران و همچنین ایجاد شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بر گسترش و تکثیر این تجربیات به عنوان یک راه موثر وعملی برای ایجاد شوراها در سطح سراسری و تقویت جنبش شورایی تاکید میکند.

قرار در مورد سراسری کردن دو مطالبه مهم جنبش کارگری

“کار پیمانی و قوانین ویژه اقتصادی یک بخش مهم از ساختار سیاسی-اقتصادی حاکم است. کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین ویژه اقتصادی دو مطالبه مهم و ساختاری کارگران نفت و بخش های مختلف کارگری است و هم اکنون تحرک گسترده ای بر سر برچیده شدن بساط پیمانکاران در نفت و در بخش های مختلف کارگری در جریان است. کارگران نفت امروز پیشتاز این مبارزه هستند. در کنار این دو مطالبه ساختاریکارگران نفت همچنین خواستار افزایش دستمزدها بوده و نیروی مهمی در تقویت جنبش افزایش دستمزدها هستند. کنگره حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از مبارزات و خواستهای کارگران نفت اعلام میکند و این مطالبات را خواستهای مهم جنبش مطالباتی کارگری دانسته و در جهت سراسری شدن جنبش حول این مطالبات تلاش میکند.”

قرار در حمایت از کارزار علیه سانسور 

جمهوری اسلامی مداوما تلاش میکند سیاست سانسور و سرکوب را بر عرصه های گوناگون زندگی مردم تحمیل کند. از بستن دهان ها تا تعطیل روزنامه ها و خمیر کردن کتاب ها، و ممنوع کردن تشکل ها و احزاب، پرونده سازی برای معترضان تا حبس و شکنجه و حذف فیزیکی انسان ها، و ایجاد محمل های قانونی و تصویب طرح هایی مانند « صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی » و غیره از جمله سیاستهایی است که در این راستا صورت میگیرد.

از نمونه های آشکار سانسور بیان، پرونده سازی برای شاعران و نویسندگان متشکل در کانون نویسندگان ایران است که از جمله در حال حاضر رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و آرش گنجی به همراه شماری از وبلاگ نویسان و افراد اهل قلم در زندان و زیر فشار هستند. همچنین کتاب های زیادی از نویسندگان در اداره سانسور وزارت ارشاد ممنوع الچاپ شده و یا پس از چاپ شدن، اجازه پخش پیدا نمی کنند. 

هم اکنون یک جنبش قدرتمند علیه سانسور در ایران در جریان است و بصورت کارزاری در حال ادامه و گسترش است. کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از کارزار علیه سانسور اعلام کرده و همه مردم را به حمایت از این کارزار و از نویسندگان دربند که جرمشان دفاع از آزادیهای بی قید وشرط سیاسی بعنوان حقوق پایه ای مردم است، فرا میخواند.

قرار در محکومیت سیستم قضائی جمهوری اسلامی

سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماشین کشتار و جنایت است. قوانین، جرم شناسی، روند بازداشت و محاکمه، سیستم کیفری و احکام صادره مغایر ابتدائی ترین استانداردهای قضائی مدرن و مدنی، و تماما ضد انسانی، ناعادلانه و جنایتکارانه است. این سیستم تماما بر قصاص و فقه اسلامی، که توحش و انتقامجوئی های رایج در جوامع قبلیه ای عشیرتی ١۴٠٠ سال قبل را بعنوان احکام الهی حفظ کرده است، مبتنی است.

کنگره ١٢ حزب کمونیست کارگری کلیه قوانین قضائی و کیفری و بیدادگاههای جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم میکند و اعلام میکند کلیه محاکمات در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و احکام صادره آنها ناعادلانه و بی اعتبار هستند. کنگره حمایت و همبستگی خود را با همه قربانیان دستگاه قضائی اسلامی، خانواده های اعدامیان و سنگسار شدگان، و همه قربانیان شلاق و تعزیر و نقص عضو اعلام میکند و همه مردم ایران را به اعتراض و مقابله با این دستگاه آدمکشی فرامیخواند.

قرار در مقابله با تخریب محیط زیست و حمایت از فعالان این عرصه

گرمایش زمین و آلودگی محیط زیست یک بلیه جهانی است ولی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این مساله جهانی به یک فاجعه تمام عیار تبدیل شده است. در سالهای گذشته همواره حداقل یکی از شهرهای ایران در میان ده شهر آلوده دنیا قرار داشته است. با اینکه ایران یک صدم خاک جهان را دارد یک دوازدهم فرسایش کل خاک جهان در ایران اتفاق می افتد. علاوه بر فرسایش خاک و آلودگی نفس گیر هوا فرونشست زمین نیز به یک پدیده رایج و خطرناک تبدیل شده است و جمهوری اسلامی در این زمینه هم رکورددار جهان است. افزون بر این موارد، خشک شدن تالاب ها و تبدیل آنها به منبع گرد و خاک، رشد نرخ بیابان زایی، روند سریع نابودی جنگلها، تخریب پوشش گیاهی و مراتع، کمبود فزاینده منابع آب آشامیدنی، خشکسالی های فزاینده و مهلک، ویرانی اکوسیستم های دنیای وحش و کاهش چشمگیر تنوع زیستی و کل عوارض خطرناک ناشی از برنامه هسته ای رژیم گوشه هایی از ابعاد تخریب محیط زیست در ایران است. مرگ و میرهای زودرس، رشد صعودی بیماریهای تنفسی و ریوی و پوستی، پوکی استخوان و انواع بیماریهای دیگر نیز از جمله عوارض انسانی فاجعه تخریب محیط زیست در ایران است.

سپاه و بسیج و دیگر مافیاهای اقتصادی حاکم با جنگل خواری و زمین خواری و دریاخواری و غارت و چپاول منابع طبیعی بدون رعایت ابتدائی ترین استانداردهای حفظ محیط زیست، عامل مستقیم ایجاد فاجعه محیط زیست در ایران هستند. تنها سیاست “فعال” جمهوری اسلامی در رابطه با محیط زیست دستگیری و پرونده سازی علیه فعالین این عرضه، توطئه علیه آنها و سر به نیست کردن آنان است.

 عاملین و آمرین کشتار فعالین محیط زیست باید محاکمه بشوند و هر نوع تعرض به فعالین این عرصه باید فورا متوقف بشود. 

دوازدهمین کنگره حزب کمونیست کارگری همه دست اندرکاران جنبشهای اعتراضی را به همبستگی با فعالین حفظ محیط زیست و اعمال فشار به حکومت برای آزادی فوری و بی قید آنها فرا میخواند. کنگره اعلام میکند میتوان و باید با اعتراضات متحد و یکپارچه جلوی تداوم تخریب محیط زیست در ایران را سد کرد. دوازدهمین کنگره حزب کمونیست کارگری همگان را به مبارزه در این راه فرا می خواند.

قرار در حمایت از رنگین کمانی ها

در جمهوری اسلامی رنگین کمانی ها یعنی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنسها و سایر افراد دارای هویتها و گرایشات جنسی متفاوت از دگرجنسگرائی، جزو بیحقوق ترین شهروندان هستند. مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی برای همجنسگرایان،‌ تغییر جنسیت اجباری ترنس ها، و تبعیضات و خشونتهای سیستماتیک علیه کلیه رنگین کمانی ها، زندگی را بشدت برای آنها سخت و طاقت فرسا کرده است.

 حزب کمونیست کارگری جنسیت متفاوت از زن و مرد را برسمیت میشناسد، گرایشات جنسی شهروندان را امر خصوصی آنها میداند، و هر نوع دخالت دولتی و قانونی و قضائی در نوع جنسیت و رابطه جنسی بزرگسالان با یکدیگر و هر نوع تبعیض برحسب جنسیت و گرایش جنسی شهروندان را شدیدا محکوم میکند.

کنگره ١٢ حزب اعلام میکند که باید متحدانه در برابر قوانین و اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه رنگین کمانی ها ایستاد و در همه عرصه ها از حقوق آنها پیگیرانه دفاع نمود.

قرار در حمایت از پناهجویان افغانستانی در ایران

در جمهوری اسلامی، پناهجویان افغانستانی در معرض شدیدترین استثمار و بهره کشی، وسیعترین تحقیر و آزار راسیستی و نژادپرستانه و حق کشی و آزار و بی عدالتی دائمی توسط نیروهای امنیتی و سیستم قضایی هستند. کودکان افغانستانی به طور ویژه به خاطر موانع نژادپرستانه از ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل آموزش و تحصیل محروم هستند. 

کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری رفتار راسیستی، نژادپرستانه و ظالمانه حکومت اسلامی با پناهجویان افغانستانی را شدیدا محکوم میکند و حق کار و شهروندی و زندگی امن، شاد، مرفه و انسانی را حق مسلم همه پناهجویان افغانستانی میداند. کنگره ۱۲ اعلام میکند که حزب کمونیست کارگری تلاش برای تحقق حقوق انسانی شهروندان افغانستانی را یک وجه مهم از مبارزه اش علیه جمهوری اسلامی میداند و از همه شهروندان در ایران میخواهد به هر شکل ممکن در مقابل سیاستها، قوانین و رفتار نژادپرستانه جمهوری اسلامی علیه پناهجویان افغانستانی بایستند.

١۶- قرار پیشنهادى در حمایت از حق پناهندگى

 آوارگی، پناهندگی و پناهجوئی در شرایط امروز دنیا بیش از پیش به یک مساله حاد جهانی تبدیل شده است. فقر و فلاکت و شرایط غیر قابل تحمل زندگى درخیلى از کشورهاى آسیا، افریقا و آمریکاى جنوبى از یک طرف، و از طرف دیگر جنگهاى نیابتى و نبود امنیت جانى براى ساکنین این کشورها، و در کنار آنها دخالت مذهب، از جمله اسلام، در حتى خصوصى ترین جنبه هاى زندگى مردم، بخش زیادى از انسانها را مجبور به ترک خانه و کاشانه و عزیزان خود میکند که با هدف دستیابى به یک زندگى بهتر و امن تر راهى کشورهاى اروپایى و آمریکاى شمالى میشوند.

تعداد زیادى از این انسانها در مسیر راه یا از سرما و گرسنگى یا در اثر غرق شدن در دریاها جان خود را از دست میدهند و یا اینکه مورد هجوم نیروهاى مرزى قرار میگیرند و متحمل صدمات جسمى و روانى شدیدى میشوند. 

مهاجرین و پناهندگان شهروندان این جهان هستند و باید امکان آزادانه نقل مکان و سکونت در یک جاى امن با شرایط مناسب را داشته باشند.

کنگره ١٢ حزب کمونیست کارگرى اعلام میکند که مسبب این وضعیت طبقه حاکم بر جهان یعنى آن یک درصدى است که ٩٠ درصد ثروت و امکانات جهان را تصاحب کرده است. ما ضمن محکوم کردن سیاستهاى ضد پناهنگى دولتهاى سرمایه دارى از همه مردم آزادیخواه و برابرى طلب جهان میخواهیم که به هر طریق ممکن از حقوق جهانشمول و انسانى این پناهندگان بدفاع برخیزند و سیاستهاى ضد پناهندگى دولتهاى حاکم بر کشور خود را محکوم کنند. کنگره همچنین فعالیتهای فدراسیون سراسرى پناهندگان ایرانى را، که یک سازمان معتبر و محبوب در دفاع از پناهندگان و مهاجران ایرانى است، ارج مینهد و از رهبری حزب میخواهد حمایت از این سازمان و تقویت آنرا در اولویت هاى خود قرار دهد.

قرار در مورد برآمد ضد مذهبی جامعه

ضدیت مردم با حکومت اسلامی و ایدئولوژی و قوانین اسلامی اش بدنبال خیزش آبان ٩٨ ابعاد تازه ای یافته است. مردم اکنون با طنز و تمسخر و دشنام به مذهب و مقدسات مذهبی، انزجار عمیق خود را از اسلام و آخوند و نهادهای مذهبی علنا اعلام میکنند. این تعرض تابو شکنانه یک جامعه زخم خورده و زجر کشیده از اسلام و مقدسات و نمادها و خرافات اسلامی است. جامعه ای که بارها در ابعاد وسیعی اعتراضش به دخالت مذهب در زندگی خصوصی و اجتماعی خود، و مخالفتش با زن ستیزی اسلامی و حجاب و آپارتاید جنسی را اعلام داشته است. مردم از فرهنگ ماتم و عزا و شهادت و سوگواری اسلامی منزجرند و خواهان یک زندگی شاد و مدرن و انسانی و بری از خرافات و تابوهای اسلامی هستند.

جنبش ضد اسلامی جنبشی عمیقا سیاسی است که پایه های ایدئولوژیک حکومت را نشانه گرفته و پایان هر نوع حکومت مذهبی و دخالت مذهب در دولت را اعلام کرده است. جنبشی که هرنوع تفکر و عقیده و سازمان و نهاد مذهبی و نیمه مذهبی را برای همیشه بی اعتبار کرده است.

کنگره دوازدهم حزب اعلام میکند که جامعه ایران یک جامعه غیر مذهبی است و مذهب در دولت و قوانین آینده ایران جائی نخواهد داشت. حزب جنبش ضدمذهبی را بخش مهمی از جنبش سرنگونی طلبانه مردم ایران میداند و با تمام قوا برای تقویت و تعمیق و به جلو سوق دادن آن مبارزه میکند.

قرار در حمایت از مبارزه علیه تبعیض مذهبی

در جمهوری اسلامی مردم معتقد و یا منتسب به مذاهبی به غیر از مذهب رسمی، یعنی شیعه ١٢ امامی، و مردمی که به هیچ مذهبی معتقد نیستند، تحت انواع تبعیضات و فشارها قرار دارند. یهودیان، دراویش، و بویژه بهائیان و همچنین خداناباوران از جمله قربانیان ستم و تبعیض سیستماتیک جمهوری اسلامی هستند. کنگره ١٢ حزب از اعتراضات و مبارزات جاری علیه ستم و تبعیض مذهبی قاطعانه حمایت میکند. حزب اعلام میکند همه شهروندان باید در اعتقادات مذهبی و یا بی مذهبی کاملا آزاد باشند، مذهب رسمی لغو شود، و دست مذهب از دولت و قوانین و آموزش و پرورش قطع گردد.

قرار در حمایت از جنبش برگرفتن حجاب

حجاب زندان متحرک زنان و دیوار آپارتاید جنسی است. جنبش علیه حجاب که در ١٧ اسفند سال ۵٧، تنها بفاصله یک ماه بعد از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی، سر بلند کرد، اولین خیزش توده ای علیه زن ستیزی حکومت بود و در چهاردهه اخیر این جنبش هر روز توده ای تر، تعرضی تر، و قدرتمندتر شده است. بمیدان آمدن دختران خیابان انقلاب، و حجاب برگیران دختران دانشجو در برابر دانشگاه تهران، تنها دو نمونه بارز و متاخر مقاومت و اعتراض هر روزه و بی وقفه زنان ایران علیه حجاب است. سیاستها و اقدامات جمهوری اسلامی به اعتراف خود مقامات عملا در تحمیل حجاب به زنان شکست خورده است. جنبش توده ای علیه حجاب میتواند و باید تا لغو عملی و قانونی حجاب اجباری و ممنوعیت حجاب کودکان به پیش برود. حزب کمونیست کارگری به زنان آزاده و جسوری که با برگرفتن حجاب دیوارهای آپارتاید جنسی را در هم میشکنند درود می فرستد و از مبارزه زنان و مردان آزادیخواه علیه کلیه تبعیضات و بیحقوقی های تحمیل شده به زنان فعالانه حمایت میکند.

قرار در مقابله با اعدام و حمایت از جنبش ضد اعدام در ایران

اعدام قتل عمد دولتی است. در ایران اعدام ابزار جنایت رژیم اسلامی برای مرعوب و مختنق کردن جامعه است که به فجیع ترین شکل ممکن یعنی نسل کشی، پاکسازی عقیدتی و حذف مخالفین سیاسی در ابعادی گسترده بوسیله جمهوری اسلامی صورت می گیرد. در ایران بی گناهان یعنی مخالفین سیاسی، بی خدایان، همجنسگرایان، منتقدین دین و غیره اعدام می شوند. نه فقط اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی بلکه اعدام مجرمین عادی نیز جنایتکارانه است چرا که افزون بر ضد انسانی بودن این مجازات، روند بازجویی و محاکمه و احکام اعدام آنان با ابتدایی ترین موازین حقوقی و قانونی مدرن ضدیت کامل دارد.

در ایران جنبش علیه اعدام یک جنبش اجتماعی نیرومند است که در اشکال متنوعی جریان دارد. حزب کمونیست کارگری جنبش علیه اعدام را یک جنبش مهم سیاسی در ایران میداند و برای تقویت آن در داخل کشور و در سطح بین المللی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.

کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری تلاشها و مبارزات بی وقفه کمیته بین المللی علیه اعدام را ارج مینهد و همگان را فرا می خواند با تقویت و گسترش مبارزه علیه اعدام و در دفاع از حق حیات، خانواده های محکومین به اعدام را مورد حمایت خود قرار دهند. گسترش اعتراض علیه اعدام و فراگیر کردن خواست لغو مجازات ضد انسانی اعدام سد محکمی در مقابل ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.

قرار در مقابله با شکنجه و اعترافات اجباری  

شکنجه و نمایش اعترافات اجباری از شیوه های کثیف و شناخته شده جمهوری اسلامی برای پرونده سازی علیه متهمین، توجیه احکام زندان و اعدام، تحقیر زندانی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، درهم شکستن روحیه زندانی و نمایش قدر قدرتی حکومت است. اعترافات اجباری سند دیگری بر محکومیت جمهوری است که با بکار بردن شکنجه های وحشیانه زندانیان را وادار می کند تا علنا اظهاراتی علیه خود بر زبان بیاورند. حزب کمونیست کارگری شکنجه زندانیان و نمایشات اعترافات اجباری را بعنوان اعمالی ضد انسانی و مغایر حقوق انسانی متهمین شدیدا محکوم می کند. هر گونه اقرار گرفتن از زندانی در زیر شکنجه فاقد اعتبار است و نمی تواند علیه او بکار گرفته شود. دوازدهمین کنگره حزب کمونیست کارگری همگان را فرامی خواند که علیه شکنجه و اعترافات اجباری و دستگاه ظالمانه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کنند و با قربانیان شکنجه در ایران ابراز همبستگی نمایند.

قرار در حمایت از زندانیان سیاسی

اعتراضات آبان ماه با شدیدترین و در نوع خود بی سابقه ترین سرکوب از سوی رژیم روبرو شد. صدها نفر با شلیک گلوله جان باختند و هزاران نفر دستگیر شدند. بسیاری از دستگیر شدگان همچنان در زندان هستند. پس از اعتراضات آبانماه رژیم از وحشت اعتراضات وسیعتر دست به تهدید و بازداشت خانواده های دستگیر شدگان و جانباختگان و بازداشت فعالین زد. در زندان‌ها با پرونده سازی مجدد برای زندانیان سیاسی و صدور احکام زندان و تبعید سعی در فشار بر زندانیان و ساکت کردن صدای اعتراضشان کرد. این تلاش‌های مذبوحانه رژیم نه تنها شکست خورد، بلکه صدای اعتراض زندانیان سیاسی هرچه رساتر و خواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران و در سطح جهان فراگیرتر شد.

کنگره تلاشها و فعالیتهای پیگیر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now) را ارج می نهد و از رهبری حزب میخواهد تا تمام امکانات حزب را جهت تقویت جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان سیاسی و رساندن صدای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به گوش جهانیان بکار گیرد.

قرار در حمایت از کولبران و سوختبران

کولبران و سوخت بران کار مشقت باری دارند و یکی از محرومترین بخشهای طبقه کارگر ایران هستند. جمهوری اسلامی نه تنها برای تامین معاش این بخش محروم جامعه هیچ اقدامی انجام نداده، بلکه سیاست سرکوب مداوم و کشتار و ترور آنان را در پیش گرفته است. در عرض ده سال گذشته بیش از ۵٠٠ نفر کولبر و سوختبر هدف گلوله و ترور نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و جان خود را از دست داده اند و بیش از١٠٠٠نفر نیز مجروح و معلول شده اند. این یک کشتار آشکار و وحشیانه علیه مردم زحمتکشی است که بجز کار سخت و طاقت فرسای کولبری و سوختبری ممر درآمد دیگری ندارند. زمان آن فرارسیده است که خانواده های کولبران و سوختبران با افشا و محکوم کردن این جنایات آشکار، جبهه تازه ای را در جنبش دادخواهی مردم ایران باز کنند و در کنار مادران خاوران و مادران آبان و قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی به میدان بیایند.

حزب کمونیست کارگری روز کولبران و سوختبران که از جانب تعدادی از خانواده های این عزیزان اعلام شده است را بزرگ میدارد و از اهداف و خواستهای آنان حمایت میکند. ما فعالانه و پیگیرانه امر دادخواهی کولبران و سوختبران را پی میگیریم و همه فعالین جنبش دادخواهی را به حمایت از کارزار دادخواهی خانواده های این عزیزان فرا میخوانیم.

قرار در حمایت از حاشیه نشینها

بخش قابل توجهی از مردم محروم حاشیه نشین هستند و از ابتدائی ترین خدمات شهری بی بهره اند. فقر و اعتیاد و تن فروشی در این محلات بیداد میکند. بسیاری از کودکان ساکن این محلات از تحصیل محرومند، برای تامین معاش خانواده به کار کشیده میشوند و در وضعیت اسفباری زندگی میکنند.

حزب کمونیست کارگری خواهان تامین معاش و مسکن مناسب، خدمات شهری نظیر آب و برق و گاز، و امکانات بهداشتی و درمانی، و امکانات آموزشی و ورزشی و تفریحی برای همه حاشیه نشینان است.

کنگره دوازدهم حزب از اعتراضات و خواستهای بر حق ساکنین محلات حاشیه نشین حمایت میکند و فعالین جنبشهای اعتراضی و همه مردم را به پشتیبانی از آنها فرامیخواند.

قرار در حمایت از معلولین

معلولین و مصدومین حوادث کار، و افراد دارای نارسایی های ذهنی، جسمی و حسـی، و همچنین معلولین جنگها نظیر جنگ ایران و عراق و درگیری های نظامی در سوریه، عراق، لبنان و یمن، نزدیک به ده درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند.

کیفیت زندگی معلولین در ایران بنا بر استانداردها و گزارشات بین المللی در نازل ترین سطح جهانی است. معلولین بویژه در دوره بحران کرونا و گرانی و بیکاری سرسام آور کنونی از کمک های دولتی محروم بوده اند.

حزب کمونیست کارگری بر ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی مناسب برای همه معلولین تاکید میکند و خواهان دسترسی معلولین به امکانات بهداشتی و زیستی مناسب در سطح استانداردهای بین المللی، حقوق مکفی، ایاب و ذهاب رایگان، خدمات درمانی رایگان و مراکز نگهداری از کارافتادگان است. کنگره دوازدهم حزب از اعتراضات و خواستهای برحق معلولین حمایت میکند و همه مردم را به حمایت از آنها فرامیخواند.

قرار درباره انتشارات حزب در مدیای اجتماعی و دخالت موثر تر در این عرصه

با توجه به اهمیت حضور منسجم و استاندارد و نقشه مند حزب در مدیای اجتماعی ( شامل اپ های ارتباطات مثل تلگرام و وب سایت ها)، کنگره توجه رهبری حزب را به فوریت رسیدگی به بهبود انتشارات در فضای مجازی جلب می کند و از رهبری حزب می خواهد که  کمیته و سازمان مناسب برای انتشارات حزب در مدیای اجتماعی را ایجاد کند و نیروی لازم را به آن اختصاص دهد.

قرار در مقابله با فاجعه کرونا

فاجعه کرونا در ایران صرفا یک اپیدمی و بیماری طبیعی نیست، بلکه یک جنایت سیاسی- اجتماعی است که خامنه ای و حکومتش مستقیما مسئول و عامل آن هستند. سران جمهوری اسلامی و مشخصا خامنه ای بخاطر نادیده گرفتن ابتدائی ترین موازین بهداشتی و پزشکی جهانی در مقابله با کرونا و جلوگیری از ورود واکسن، مسئول مستقیم جانباختن هزاران نفر از مردم ایران هستند. حزب کمونیست کارگری همراه و همصدا با همه کسانی که در اثر بیماری کرونا عزیزانشان را از دست داده اند، و یا بیکار شده اند و قادر با تامین معاش خود نیستند، خواهان واکسیناسیون رایگان و همگانی، تامین معاش قربانیان فاجعه کرونا، و محاکمه شخص خامنه ای و سران حکومت بخاطر مسئولیت آشکارشان در اشاعه ویروس مهلک کرونا است.

کنگره ١٢ حزب کمونیست کارگری به پرستاران و پزشکانی که با فداکاری به کمک بیماران شتافتند، دروغهای رژیم در رابطه با کرونا و آمار بیماران و فوتی ها را افشا نمودند و صدای اعتراض خود را علیه تصمیمات و سیاستهای مهلک حکومت بلند کردند درود میفرستد. نام قربانیان کرونا را باید در کنار هزاران قربانی اعدام و ترور و سرکوب حکومت اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر ثبت کرد و خواست محاکمه سران حکومت اسلامی را با صدائی هر چه متحد تر و رساتر فریاد زد.

قرار در حمایت از کودکان کار و خیابان

کودکان کار و خیابان قربانیان مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و آیت الله های میلیاردرند، حکومتی که جان و زندگی کودکان در آن ذره ای ارزش ندارد. این حکومت اسلامی است که به عنوان پاسدار منافع اقلیت سرمایه دار میلیونها خانواده را به فقر مطلق محکوم کرده و کودکان زیادی را به وضعیت اسفباری محکوم کرده است. کودکانی که به جای بازی و شادی و آموزش و کودکی کردن توسط شبکه های بهره کشی از کودکان به کار در خیابانها محکوم شده اند و جسم و جان و روانشان در سرما و گرما در کارهای طاقت فرسا و در زباله گردیها فرسوده و پژمرده میشود. کودکانی که از میانشان تعداد زیادی قربانی باندها و شبکه های قاچاق اندام انسانها و بردگی جنسی میشوند.

کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری، اعلام میکند یک زندگی شاد و امن حق طبیعی و مسلم همه کودکان است. کنگره ۱۲ اعلام میکند که حزب کمونیست کارگری با تمام قوا برای رهایی کودکان کار و خیابان از این جنایت سازمانیافته مبارزه میکند و به همه مردم فراخوان میدهد به صف مبارزه برای تحقق یک زندگی شاد و امن برای کودکان بپیوندند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی