برده‌داری در فرشبافی‌های تبریز

اشتراک گذاریامید اقدمی, از رادیو زمانه  به تصویر مقابل نگاه کنید، تا ببینید چه توصیفی از تبریز می‌کند. تبریز، شهر بدون گدا، شهر اولین‌ها، شهر تمول و تجمل. این‌ها تنها بخشی از گزاره‌های برساخته، برای توصیف تبریز هستند. اما اعداد و آمار که احتمالاً می‌توانند تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان بدهند، چیزهای دیگری … ادامه خواندن برده‌داری در فرشبافی‌های تبریز