نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
آخرین گزارشات از جلسات دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد
اشتراک گذاری

حمید نوری یکی از مسئولین زندان گوهردشت کرج استکه در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مشارکت مستقیم داشته، او در آبانماه ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد و در حال حاضر دادگاه او در استکهلم در جریان است، این دادگاه تا ماه آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.

در این صفحه آخرین جلسات دادگاه که بصورت صوتی ضبط شده است، منعکس میشود.

دادگاه حمید نوری جلسه شصت

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و نه

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و هشت

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و هفت

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و شش

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و پنج

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و چهار

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و سوم

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و دوم

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه و یکم

دادگاه حمید نوری جلسه پنجاه

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و نهم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و هشتم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و هفتم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و ششم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و پنجم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و چهارم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و سوم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و دوم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم و یکم

دادگاه حمید نوری جلسه چهلم

دادگاه حمید نوری جلسه سی نهم

دادگاه حمید نوری جلسه سی هشتم

دادگاه حمید نوری جلسه سی هفت

دادگاه حمید نوری جلسه سی شش

دادگاه حمید نوری جلسه سی پنج

دادگاه حمید نوری جلسه سی چهار

دادگاه حمید نوری جلسه سی سه

دادگاه حمید نوری جلسه سی دوم

دادگاه حمید نوری جلسه سی یکم

دادگاه حمید نوری جلسه سی

دادگاه حمید نوری جلسه بیست و نهم

دادگاه حمید نوری جلسه بیست و هشتم

دادگاه حمید نوری جلسه بیست و هفتم

دادگاه حمید نوری جلسه بیست و شش

دادگاه حمید نوری جلسه بیست وپنج

دادگاه حمید نوری جلسه بیست وچهار

دادگاه حمید نوری بیست وچهار بخش دوم

دادگاه حمید نوری بیست و سه

دادگاه حمید نوری بیست و دو

دادگاه حمید نوری جلسه بیست و یکم قسمت اول

دادگاه حمید نوری جلسه بیست و یکم قسمت دوم

دادگاه حمید نوری جلسه بیستم قسمت اول

دادگاه حمید نوری جلسه بیستم قسمت دوم

دادگاه حمید نوری جلسه نوزدهم

دادگاه حمید نوری جلسه هجدهم قسمت اول

دادگاه حمید نوری جلسه هجدهم قسمت دوم

دادگاه حمید نوری جلسه هفدهم قسمت اول

دادگاه حمید نوری جلسه هفدهم قسمت دوم

……………….

دادگاه حمید نوری جلسه شانزدهم قسمت اول

دادگاه حمید نوری جلسه شانزدهم قسمت دوم

گزارش هرمز رها:

https://www.facebook.com/hormoz.raha/posts/10222721474650076

پانزدهمین روز دادگاه حمید نوری

دادگاه حمید نوری ۱۵/۲

https://www.facebook.com/hormoz.raha/videos/533403941054025

جلسه چهاردهم از دادگاه حمید نوری (نوبت صبح، به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۹)؛ استکهلم سوئد

https://www.youtube.com/watch?v=BG4i_dQ3WQ8

جلسه چهاردهم از دادگاه حمید نوری(نوبت بعدازظهر، به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۹)؛ استکهلم سوئد

https://www.youtube.com/watch?v=RVu1VGCSU3A

……………….

جلسه سیزدهم از دادگاه حمید نوری (نوبت صبح،به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۸)؛ استکهلم سوئد

https://www.youtube.com/watch?v=7KEiIyvMrek

جلسه سیزدهم از دادگاه حمید نوری(نوبت بعد از ظهر(۱)، به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۸)؛ استکهلم سوئد

https://www.youtube.com/watch?v=IVQJTplNkkE

جلسه سیزدهم از دادگاه حمید نوری(نوبت بعد از ظهر(۲)، به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۸)؛ استکهلم سوئد

https://www.youtube.com/watch?v=qd3vQWdEcO4

مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال با سارا نخعی در جوار دادگاه حمید نوری

……………………………

جلسه دوازدهم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح،به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۶)؛استکهلم سوئد(۱۲)

https://www.youtube.com/watch?v=WndJoucIzbg

جلسه دوازدهم از دادگاه حمید نوری(نوبت بهد از ظهر ،به تاریخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۶)؛استکهلم سوئد(۱۲)

https://www.youtube.com/watch?v=-8KcotVtZRQ

گزارش تلویزیون اینترنشنال

بهرام رحمانی
دوازدهمین دادگاه نوری در استکهلم برگزار شد!

……………………

جلسه یازدهم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح،به تاریخ ۲۰۲۱/۹/۳)؛استکهلم سوئد(۱۱)

https://www.youtube.com/watch?v=bqWxu77Ubew&t=100s

جلسه یازدهم از دادگاه حمید نوری ۲ (نوبت بعد از ظهر،به تاریخ ۲۰۲۱/۹/۳)؛استکهلم سوئد(۱۱)

https://www.youtube.com/watch?v=dh0lVikxrvQ

فایل صوتی جلسه دهم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح ،به تاریخ ۲۰۲۱/۹/۲)؛استکهلم سوئد(۱۰)

https://www.youtube.com/watch?v=bVnQURASL94

جلسه دهم از دادگاه حمید نوری(نوبت بعد از ظهر،به تاریخ ۲۰۲۱/۹/۲)؛استکهلم سوئد(۱۰)

https://www.youtube.com/watch?v=WucY2JQNTV8

https://www.facebook.com/1370539563/videos/pcb.10222654375292634/262412695701706

https://www.facebook.com/hormoz.raha/videos/965799530645572

فایل صوتی نهمین جلسه دادگاه نوری (چهارمین روز شهادت ایرج مصداقی)

فایل صوتی نهمین جلسه دادگاه حمید نوری

جلسه هشتم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح؛به تاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۶)؛ شهادت ایرج مصداقی (۸)

https://www.youtube.com/watch?v=H5SoGYtL8Lw

جلسه هشتم از دادگاه حمید نوری(نوبت بعد از ظهر؛به تاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۶)؛ شهادت ایرج مصداقی (۸)

https://www.youtube.com/watch?v=dSdMRlyGGb8

جلسه هفتم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح؛به تاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۵)؛ شهادت ایرج مصداقی (۷)

https://www.youtube.com/watch?v=ptprdGw3FZ0

جلسه هفتم از دادگاه حمید نوری(نوبت بعد از ظهر؛به تاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۵)؛ شهادت ایرج مصداقی (۷)

https://www.youtube.com/watch?v=pACECQ3EsgM

جلسه پنجم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح و‌بعد از ظهر؛ به تاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۰)؛ (۵)

https://www.youtube.com/watch?v=88lQV72NR38

جلسه دوم از دادگاه حمید نوری(نوبت صبح و بعد از ظهر،به تاریخ ۲۰۲۱/۸/۱۱)؛ استکهلم سوئد(۲)

https://www.youtube.com/watch?v=-uY2SM09YQw
 
 
https://rowzane.com/ca/article=230410