از گوشه و کنار
بیانیه حمایتی بیش از هزار کارگر، معلم.. از عظیم زاده و عبدی
یکشنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۵  
اشتراک گذاری
بیش از هزار کارگر، معلم و فعال مدنی در بیانیه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند!
 موج ایم که آسودگی ما عدم ماست

– جعفرعظیم زاده، ازفعالین و مدافعین حقوق کارگری در تاریخ ۵ بهمن از سوی مراجع قضایی و امنیتی به منظور بازگشت به زندان، تحت تعقیب قرار گرفت.

– ماموران امنیتی با مراجعه به منزل نامبرده با اعمال فشار روحی و روانی بر خانواده و تهدید و ارعاب فرزند ارشدش،فشار برایشان و فعالین کارگری را تشدید کردند.

– عظیم زاده که همواره دغدغه خویش را تضیع حقوق کارگر و طبقه مزد بگیرمانند معلمان اعلام نموده است ،در اردیبهشت سال ٩۵ همراه با اسماعیل عبدی ،اعتصاب غذای خود را با هدف برداشته شدن اتهامات امنیتی از پروندهای فعالین کارگری /معلمی آغاز نمود.

– پس از در دستور کارقرارگرفتن لایحه اصلاح قانون کار توسط مجلس ،عظیم زاده به همراه سایر فعالین و تشکل‌های کارگری اعتراضات خود را در قالب تجمع های مختلف اعلام نمودند که منجر به مسکوت ماندن لایحه مذکور بطور موقت گردید ودرنتیجه با تلاش های بی وقفه ایشان و سایر فعالین ، کارگری به توفیقی مهم دست یافت وتعرض سرمایه داران را به عقب راند.

– اصلاحات مد نظر درلایحه اصلاح قانون کارکه از سوی سرمایه سالارهای متکی به قدرت حمایت میشود ،عملا کارگر را به بی حقوق ترین و ارزانترین کالا در خدمت نظام سرمایه داری تبدیل میکند و شرایط فلاکت بار تری را به سطح معیشت کل جامعه تحمیل مینماید.

– این تلاشها امنیت و منفعت سرمایه داران را به مخاطره انداخته و درنتیجه فشار بر فعالان صنفی و اجتماعی ازجمله جعفرعظیم زاده واسماعیل عبدی را بعنوان یک راهبرد اساسی جهت جلوگیری از بیداری و آگاهی کارگران و مزد بگیران ، مد نظر دستگاههای امنیتی و قضایی قرارداده است.

– لذا

ماجمعی از فعالین صنفی معلم و کارگری و مدنی ضمن اعلام حمایت از جعفرعظیم زاده و تلاشهای مستمر ایشان در جهت رفع اتهامات امنیتی ازپرونده های فعالین کارگری ، ومعلمی خواستار رفع این اتهامات واهی و بی ربط از پرونده های فعالین کارگری ومعلمان شده و خواهان آزادی بی قید وشرط آنان هستیم…

١- محمد حسن پوره ٢- رسول بداقی ٣- سید هاشم خواستار ۴- تهمینه خسروی ۵- شاپور خسروی ۶- پروین محمدی ٧- ناهید خداجو ٨- شاپور احسانی راد ٩- شیث امانی ١٠- نسرین جوادی ١١- فاطمه مرادی١٢- نسرین بهمن پور١٣- سارا سیاهپور ١۴- شهناز هاشمی ١۵- شهین مقامی١۶- زینب سپهری ١٧- سعید رضایی ١٨- محمد ساکی ١٩- منصورکاتوزیان ٢٠- ناهید شریفی ٢١- بهرام گرگان ٢٢- حمید پرویز ٢٣-سکینه مرادی ٢۴-رحمان عابدینی ٢۵- زهرا آجرلو ٢۶- صفیه بسیم ٢٧- مهدی جباری ٢٨- وحیده جوهر چی ٢٩- افشین مبارکی ٣٠- علی فروتن ٣١- اکرم نصیریان ٣٢- النا محمدی ٣٣- نسرین چراغی ٣۴- پروین حیدر ٣۵- جواد معصومی راد ٣۶- مهین خیر خواه٣٧- فرشته میرزایی ٣٨- عبدالرحمان ایران نژاد ٣٩- شهین طالب زاده ۴٠ – عبدالرضا پاک سرشت ۴١- لیلا ملکی ۴٢-ابوالفضل جلیلوند ۴٣- محمد علی زحمتکش ۴۴- منصوره کاشانی ۴۵-امجد محمدی۴۶-کاوه اورکی ۴٧- جمال فرهادی ۴٨- شهربار رستمی ۴٩- مهرداد آرامش ۵٠- حامد صفایی ۵١-عادل نصرتی ۵٢-هادی کاوه ۵٣-شریف آخوندی ۵۴-شرافت قطبی ۵۵-یاور دوستی ۵۶-فرهاد بابا سلجی ۵٧-مراد وردی ۵٨-محمد قطبی ۵٩- خسرو امانی ۶٠- قادر حسینی ۶١- بهرام خدری ۶٢-مجتبی خدری ۶٣-حسین خانی ۶۴-محمود عندلیب ۶۵–مریم حسینی ۶۶- مسعود نسیمی ۶٧-شیوا بابایی ۶٨- منصور احسن ۶٩-نسرین کمانگر ٧٠–صادق پرهام ٧١-اشرف مدرسی ٧٢-داود بهشتی ٧٣- ملیحه سلیمانی ٧۴-آرش ابراهیمی ٧۵- سارا اشراقی٧۶- رضا حکیم الهی ٧٧-منصور حسن پور ٧٨- مریم رنود ٧٩- منصوره عرفانیان ٨٠- حسن یوسفی ٨١- ناصر مرادپور ٨٢-عدنان ویسی ٨٣- شهناز رهسپار٨۴- بهرام ندیمی٨۵- فرهاد هادی٨۶- جلال محمدی٨٧- اصغر محمدی٨٨- رسول قوامی٨٩- مهناز جوپانی ٩٠- کیومرث خدایی٩١- خالد چوپانی٩٢- پوپک صفدری٩٣- نرت جوادی٩۴- مونا طراوتی٩۵- حسین فریدونی٩۶- عرفان چوپانی٩٧-برهان ستوده٩٨- نسترن ملاحت٩٩- جمیل اشتیاق١٠٠- افسانه فدایی١٠١-اکبر مدبر١٠٢- شکوفه امامی ١٠٣- هادی سلیمانی ١٠۴- فریده محمدی ١٠۵- عبدالرحمان فتخی ١٠۶- رحمان سلیمانی١٠٧- بهمن سلیمانی ١٠٨- امید ملایی١٠٩- فخرالدین سلیمانی١١٠- جمال سلیمانی١١١- کمال سلیمانی١١٢-هیوا احمدی١١٣٣۴- هیرش احمدی١١۴- روف امجدی١١۵- سلمان امجدی١١۶- رزگارسلیمانی١١٧- سامان محمدی١١٨-شورش مرادویسی١١٩- یداله مرادویسی١٢٠- حسن احمدی١٢١- امید سلطان ابادی١٢٢-رحمان رحمتی١٢٣- اشکان رحمتی١٢۴- سیوان کرمی١٢۵- سیروان کرمی١٢۶- بهمن کرمی١٢٧- خیات کریم ملایی١٢٨- شیرکوپرویزی١٢٩- حامدهاشمی ١٣٠- ایوب هاشمی١٣١- کیوان خالدی١٣٢- سامان خالدی١٣٣- صباح محمدی١٣۴- صاحب محمدی١٣۵- دانیال سلیمانی١٣۶-سیامک حمی ١٣٧- آرشام پرند ١٣٨- سیامک حمیدی ١٣٩- سیوان احمدی ١۴٠- جمیل محمدی ١۴١-خالد سلطان ابادی١۴٢-حیدر سلطان ابادی١۴٣-مهدی رحیمی١۴۴-اوات محمدی١۴۵ – قدرت موسوی ١۴۶-عادل محمدالماسی١۴٧-نادرمحمدی١۴٨-شیرین الماسی١۴٩-الهام الماسی١۵٠-حسین خدری١۵١-حسن خدری١۵٢-رضا محمودی١۵٣-جمشیدمحمد١۵۴-شکوفه پرویزی١۵۵-ولی لطیفیان١۵۶-سعیده محمدی١۵٧-ساکار محمدی١۵٨-یاسر شریفی١۵٩-رضاشریفی١۶٠-ازادسلیمانی١۶١-لیلابهمنی١۶٢-رویابهمنی١۶٣-سمیه شهریسوند ١۶۴-شکوفه جعفری ١۶۵-عثمان فتاحی١۶۶-هانیه سهرابی١۶٧-فرج اله غلامی١۶٨ -اسفندیار پوریا ١۶٩-رعنا سمیعی١٧٠-وحید یوسفی١٧١-پارسا فروغی١٧٢- شهریار عظیمی ١٧٣-آهو محدثی١٧۴-ثریا پاک نهاد١٧۵-شیرین محدثی١٧۶-کیوان پویا١٧٧-شهرام غفاری١٧٨-نورالدین سبحانی١٧٩-نوید زرین کمر١٨٠-شهاب یصربی١٨١-هدایت ذوقی١٨٢-اختر لطفی١٨٣-سهیلا اردلان١٨۴-خبات لطفی١٨۵-عنایت بهرامی١٨۶-یاسر بهاری١٨٧-عارف تیمن١٨٨-انسیه خرمالو١٨٩-شوقیه زارع١٩٠-احسان لهراسبی١٩١-رشاد آورزه ١٩٢-محسن نباتی١٩٣-مجید نباتی١٩۴-قدسیه خدیور١٩۵-محبت رحمانی١٩۶-آسیه فلاحت ١٩٧-نسیم فاطمی١٩٨- شاهرخ عدالت١٩٩- فاطمه چهاری٢٠٠- رستم فارابی٢٠١- حیران اقایی٢٠٢- نسترن مدیر٢٠٣- یاسین نعمتی٢٠۴- هوشیار گرجی٢٠۵- سامان گرجی٢٠۶- ادیب هنرمند٢٠٧- یدالله نوروزی٢٠٨- جلال آراسته ٢٠٩- رویا آراسته٢١٠- شاهین رحمتی٢١١- بدیع نوری٢١٢- حامد رحمتی٢١٣- علیرضا شریفی٢١۴- فرح حدادی٢١۵- نسیم شریفی ٢١۶- نسترن مدیر ٢١٧- یاسین نعمتی٢١٨- هوشیار گرجی٢١٩- سامان گرجی٢٢٠- ادیب هنرمند٢٢١- یدالله نوروزی٢٢٢- جلال آراسته ٢٢٣- رویا آراسته٢٢۴- شاهین رحمتی٢٢۵- بدیع نوری٢٢۶- حامد رحمتی ٢٢٧- علیرضا شریفی٢٢٨- فرح حدادی٢٢٩- نسیم شریفی٢٣٠- زینب آقایی٢٣١- حسین فتحی٢٣٢- اوات مبصری٢٣٣- سارا آذرگشسب ٢٣۴- لیلا عظیم زاده٢٣۵- فرح حاتمی٢٣۶- شهریار طوفانی٢٣٧- حدیث شجاعی ٢٣٨- نسرین شجاعی٢٣٩- خسرو پرند٢۴٠- صدیق مبصری٢۴١- نادر عدالت٢۴٢- عدنان پرهام ٢۴٣- فرهاد خدادادی٢۴۴- نوری شیبانی ٢۴۵- حسن محبی٢۴۶- فاروق حسینی٢۴٧- اسعد پناهی ٢۴٨- آزاد پناهی٢۴٩- پدرام قربانی ٢۵٠- عادل فدایی ٢۵١- سلیم مدرسی٢۵٢- فریاد برهانی٢۵٣- مهتاب برهانی٢۵۴- لیلا اراسته٢۵۵- هوشمند شجاعی٢۵۶- خالد عنبی٢۵٧- برهان قداست٢۵٨- نعیم اخوندی٢۵٩- احمد دیوارگر٢۶٠- بابک نوری٢۶١- یاسین نوری٢۶٢- فهمیه اردلان٢۶٣- حیدر فخاری٢۶۴- مظفر شرافت٢۶۵- شریف بهارلو٢۶۶- فرخنده قربان٢۶٧- مهین کاظمی٢۶٨- زیبا عطاری٢۶٩- اسکندر مختاری٢٧٠- محمد کاظمیان٢٧١- فاطمه سرلک٢٧٢- بابک اسماعیلی٢٧٣- حبیب عزیزی٢٧۴- منیژه آزادی٢٧۵- معصومه الهی٢٧۶- پروین ذبیحی٢٧٧- حسین شاهپری٢٧٨- رحمان بیگی٢٧٩- تقی نوربخش ٢٨٠- مریم حق شناس٢٨١- نسرین چیت ساز٢٨٢- رضا همتی ٢٨٣- نیوشا منطقی٢٨۴- اسد براتی٢٨۵- مختار آریا ٢٨۶- پرهام سروش ٢٨٧- مستوره ندیمی٢٨٨- بهنام صدیقی٢٨٩- آرش فداکار٢٩٠- نسرین محبی٢٩١- اردشیر غفاری٢٩٢- اردوان غفاری ٢٩٣- شیدا مدبر٢٩۴- آرزو شیدایی٢٩۵- محبوبه توانا٢٩۶- یاور بهمنی٢٩٧- عبدالله تورانی٢٩٨- مازیار حسنی٢٩٩- مهرداد صدارت٣٠٠- عطا الله یوسفی٣٠١- شهرام صادقی٣٠٢- محسن براتی٣٠٣- پروین کرامتی ٣٠۴- ماهان مبصری٣٠۵- نیوشا بهرامی٣٠۶- بهمن داداشی٣٠٧- سارا محسنی٣٠٨- شراره فخاری٣٠٩- تیمورخرسند٣١٠- ماریا پورعلی٣١١- رامین رستگار٣١٢- شهره مهریاری٣١٣- احسان محمدبیگی٣١۴- منیره کاظمی٣١۵- ارسلان شریفی٣١۶- رسول جمشیدی٣١٧- حسین محمدنژاد٣١٨- کامران پسند٣١٩- خیرالله لطفی نژاد٣٢٠- زهره رستمی٣٢١- امید زمان زاده ٣٢٢- کتایون خجسته٣٢٣- ناهید سلیمانی٣٢۴- مهراب زمان زاده٣٢۵- پوریا خرسند٣٢۶- مهسا خرسند٣٢٧- ایرج خرسند٣٢٨- حمیرا رمضانی٣٢٩- محمد جواد محمدی٣٣٠- کریم ایراندوست ٣٣١- سهراب ظفرمند ٣٣٢- حنانه کرمی٣٣٣- امیرمسعود مجد ٣٣۵- تقی رمضانی٣٣۶- سالار حکیمی٣٣٧- میترا مرادزاده٣٣٨- شهرام نامدار٣٣٩- مهرداد محمدبیگی٣۴٠- بهنام محمدنژاد ٣۴١- منصور رستمی٣۴٢- آزیتا پورعلی٣۴٣- فرزاد نظریان٣۴۴- بهروز قربان زاده ٣۴۵- سیاوش پور بابا٣۴۶- فرشید هکی٣۴٧- علی رضا علم شاه بیگی٣۴٨- نرگس محمدیان٣۴٩- اشرف مسعودی٣۵٠- فرنوش احمدی٣۵١- احترام شکوری٣۵٢- آفاق شکوری٣۵٣- مستانه آژیر٣۵۴- مصطفی موسوی٣۵۵- اقدس موسوی٣۵۶- اشکان کاوه٣۵٧- پروانه آشتیانی٣۵٨- غلام حسنی٣۵٩- ایرج رستمی ٣۶٠- نعمت آریا٣۶١- فریدون مرادی٣۶٢- مهناز فرخی ٣۶٣- شهناز فرخی٣۶۴- بهاره کاوه٣۶۵- زیبا فرهمند٣۶۶- محمد فرهمند٣۶٧- الهه شوقی٣۶٨- نوید صارمی٣۶٩- حدیث صارمی٣٧٠- توران فرهمند٣٧١- فریباصارمی٣٧٢- صابر کریمی٣٧۴- مینو کیخسری٣٧۵- مهرنوش حیدزاده ٣٧۶- رحیم امیری٣٧٧- فاطمه سلیمانیان٣٧٨- علی پیروز٣٧٩- گودرز شفیعیان٣٨٠- جلیل رحمانی٣٨١- افسانه قربانی٣٨٢- زاهد قربانی٣٨٣- سردار رحمانی٣٨۴- خلیل رحمانی٣٨۵- سعدی قربانی٣٨۶- عبد الله رحمانی٣٨٧- جعفر شادی٣٨٨- سالار محمدی٣٨٩- عثمان شادی٣٩٠- سیف الله شادی٣٩١- ادریس شادی٣٩٢- سیروس شادی٣٩٣- برهان امینی٣٩۴- مرتضی سیدی٣٩۵- رئوف قربانی٣٩۶- مهرداد قربانی٣٩٧- ابولحسن قربانی٣٩٨- علی فتحی٣٩٩- عبدالله قربانی۴٠٠- نظیر قربانی۴٠١- حسن قربانی۴٠٢- حسین قربانی ۴٠٣- یدر قربانی۴٠۴- الیاس قربانی۴٠۵- محمد قربانی۴٠۶- مظفر قربانی۴٠٧- دانا کریمی۴٠٨- جهانگیر کریمی۴٠٩- فتح الله کمانگر۴١٠- یدالله کمانگر۴١١- عبدالله یوزی۴١٢- آرمان قربانی۴١٣- فرشاد شادی۴١۴- سلام قربانی۴١۵- شورش خاطری۴١۶- تیمور قربانی۴١٧- عباس محمودی۴١٨- ابراهیم قربانی۴١٩- سیروس شاپوری۴٢٠- حشمت فرستاده ۴٢١- علی کامیاب۴٢٢- قربان پوره۴٢٣- علی پوره۴٢۴- محمدحسین بیات۴٢۵- منصور بیات۴٢۶- رسول بیات ۴٢٧- کریم مهدوی۴٢٨- کریم سرلک۴٢٩- احمد توکلی ۴٣٠- محمود گودرزی۴٣١- احمد پورمند۴٣٢- عباس میر امینی۴٣٣- حمید میرزایی ۴٣۴- احمد جان بزرگی۴٣۵- بهمن پهلوانی۴٣۶- زهرا قاسمی۴٣٧- علی رضا سالاروند۴٣٨- عباس ساکی۴٣٩- محسن ساکی۴۴٠- حجت نصیری۴۴١- ناصر رمضانی۴۴٢- ناهید خلیل نژاد۴۴٣- نوراله برخوردار۴۴۴- محمد خاکساری۴۴۵- علی لکی زاده ۴۴۶- حیدر قربانی۴۴٧- ادریس قربانی۴۴٨- الیاس قربانی۴۴٩- حسن قربانی۴۵٠- گلاله قربانی۴۵١- ثریا قربانی۴۵٢- زهرا قربانی۴۵٣- ارش محمدی۴۵۴- یونس کریمی۴۵۵- نصرالله اسیابی۴۵۶- راحله ذوقی ۴۵٧- حسین محمد زاده۴۵٨- حشمت مرشد لو ۴۵٩- درخشان فعا۴۶٠- حسین رضایی۴۶١- جوانمیرمرادی۴۶٢- فوزیه خالصی۴۶٣- پرویز الهیاری۴۶۴- گوهر الهیاری۴۶۵- حشمت امیری۴۶۶- رضا حق نظری۴۶٧- محبوبه هرباسیان۴۶٨- محسن هرباسیان۴۶٩- بهرام علیزاده ۴٧٠- امین رحیمی۴٧١- ایرج سرلک۴٧٢- محمود لونی۴٧٣- نورمراد نظری۴٧۴- نادر عبدالوند۴٧۵- بهمن جودکی۴٧۶- غلامرضا محمدی۴٧٧- اکبر قاسمی۴٧٨- مجید جوادی۴٧٩- پروین ذبیحی۴٨٠- شکوفه امامی ۴٨١- منصور فیروزکوهی ۴٨٢- جلال موسوی ۴٨٣- عبدالله خرم( ماها)۴٨۴- مسعودنظر۴٨۵- عشرت بسنحانی۴٨۶- حسین دانشوران۴٨٧- علی سطوتی قلعه۴٨٨- نگار مسعودی۴٨٩- سما آوریاد۴٩٠- محمدکریم آسایش۴٩١- واله زمانی۴٩٢- سهیلا ممتحنی۴٩٣- لادن کرمی۴٩۴- سمانه محبی۴٩۵- حسن اعظمی۴٩۶- شادی عروجی۴٩٩- فرزانه زهدی۵٠٠- آرمان نقشی۵٠١- بهروزنقشی۵٠٢- احسان پیام۵٠٣- داریوش فدوی۵٠۴- نسترن آسایش۵٠۵- حمید رویگری۵٠۶- نازیلا آسایش۵٠٧- سروه فرخی۵٠٨- مظفر فرخی ۵٠٩- کاوه تابان۵١٠ -فریدون بلاغت۵١١- هیوا درخشنده۵١٢- سارا معتمد۵١٣- قربانعلی معتمد ۵١۴- محمدتورانی۵١۵- شاهدعلامی۵١۶- تراب احسن۵١٧- شرافت احسن۵١٨- وحید احسن۵١٩- یاوردانش۵٢٠- مستانه فدایی۵٢١- شریف صدیقی ۵٢٢- لاله براتی۵٢٣- شادی قنواتی۵٢۴- مارال هادی ۵٢۵- پوران صداقت۵٢۶- هاشم صداقت ۵٢٧- شیوا صداقت۵٢٨- مصطفی هادی۵٢٩- پیمان روشن۵٣٠- عزت دولت آبادی ۵٣١- سردار شمس آوری ۵٣٢- پروین توکلی۵٣٣- آرمان نقشی۵٣۴- مجیدجعفری۵٣۵- فاطمه علیزاده ۵٣۶- غلام ساکی۵٣٧- محمد حسن پودینه آقایی۵٣٨- صمد پورمند۵٣٩- علی لک ۵۴٠- محمود هیودی ۵۴١- محمود رمضانپور۵۴٢- حاجی رضا میرزایی ۵۴٣- محمود بسحاق ۵۴۴- ولی قاسم زاده ۵۴۵- محمود حسینی۵۴۶- سهیلا مقدم ۵۴٧- جمشید زمانی ۵۴٨- حسین عجمی۵۴٩- غلامعباس کریمی ۵۵٠- محمود اسدالهی۵۵١- غلامعباس اسدالهی۵۵٢- حسن دهفولی۵۵٣- سکینه باقری معلم باز نشسته۵۵۴- سپیده باقری دانشجو۵۵۵- بهاران باقری دانشجو۵۵۶- یداله باقری۵۵٧- کمال کریوند۵۵٨- مجید زارعی ۵۵٩- ولی کوهشاری۵۶٠- فرج زارع۵۶١- حبیب ورمزیار۵۶٢- مصطفی ساکی۵۶٣- مناف ساکی۵۶۴- عبدالرحیم ساکی۵۶۵- حسین مددی۵۶۶- محمد تقی فراهانی۵۶٧- حسین واشقانی فراهانی۵۶٨- معصومه خلجی۵۶٩- فرح گودرزی۵٧٠- روح اله مهدی پور۵٧١- محمدعلی الهی۵٧٢- اسرا پاکزاد۵٧٣- کبری خوند ۵٧۴- مرتضی خلیلی۵٧۵- نادر زند۵٧۶- حسین میر امینی ۵٧٧- محمد گرجی۵٧٨- امیر علی عیسوند۵٧٩- تیمور بهمنی۵٨٠- خدیجه کلهر۵٨١- زهرا بهمنی۵٨٢- معصومه حسن آبادی۵٨٣- خیرالله درویشی ۵٨۴- عزت الله هنرمند ۵٨۵- نادره حق جو ۵٨۶- عزیزالله حق جو ۵٨٧- حجت ورمزیاری۵٨٨- سیف الله صادقی۵٨٩- حمید لک ۵٩٠- سعید لکی ۵٩١- حجت الله لکی۵٩٢- تقی غلامی۵٩٣- الناز غلامیان۵٩۴- اسدالله یونصفهانی۵٩۵- پژمان خالدیان۵٩۶- سیروس محمد زاده۵٩٧- آرمین قیم امانی۵٩٨- امید اصفهانی۵٩٩- حبیب اله امیری۶٠٠- سیروان زارعی۶٠١- جمال احمد زاده۶٠٢- بهزاد محمدی۶٠٣- شیرکوه محمدی۶٠۴- زانیار سیفی۶٠۵- سید امید نوری۶٠۶- آرمان ساعد پناه۶٠٧- رحیم جوانمردی۶٠٨- خلیل سیفی لاله۶٠٩- شهاب خالدیان۶١٠- نورا صفی زاده۶١١- پرستو حیدری۶١٢- فرهنگ نادری۶١٣- نادر سلیمان۶١۴- کوهستان خالدیان۶١۵- هاوژین مبارکی۶١۶- صبا موسوی۶١٧- رضا رشیدی۶١٨- سحر اقا خانی۶١٩- شادمان کریمی۶٢٠- ناصر ناصر آبادی۶٢١- فرزاد شیری۶٢٢- فرهاد شیری۶٢٣- افسانه عظیم زاده ۶٢۴- شهرام بهرامی۶٢۵- انسیه مکتوبی۶٢۶- محراب ایازی۶٢٧- عطااله بهرامی۶٢٨- باران دشتی۶٢٩- فریبا خرسندی ۶٣٠- الهیار بهشتی ۶٣١- قاسم علیخانی۶٣٢- ثریا محمودی۶٣٣- شکار روشنکار ۶٣۴- هدیه ایازی ۶٣۵- شهرام آقاسی ۶٣۶- دلارام رستمی۶٣٧- حمیرا نقاس ۶٣٨- هیوا رستمی۶٣٩- مهدی نقاش۶۴٠- نعمت خداد۶۴١- فاروق افراشته۶۴٢- مسعود خدیور۶۴٣- هاشم رستمی۶۴۴- صادق خوش رفتار۶۴۵- ابرهیم شاه پسند ۶۴۶- غلام مومنی۶۴٧- بهرام عطایی۶۴٨- فایزه قداست ۶۴٩- نرمین شاهویی ۶۵٠- یوسف محرمی۶۵١- نوید قاسمی شاهرخ مددی۶۵٢- افسانه مددی ۶۵٣- نسرین مدبر۶۵۴- مهدی نوبری ۶۵۵- بیان عدالت ۶۵۶- شهناز دشتی ۶۵٧- محرم طالبی ۶۵٨- علی طالبی ۶۵٩- سراج خدادوست۶۶٠- ناصر برهانی۶۶١- محترم چراغی۶۶٢- مریم وطن دوست۶۶٣- یاشار منطقی۶۶۴- حمید بهمنی۶۶۵- زینب محسنی۶۶۶- محمد نادری۶۶٧- نریمان الیاسی۶۶٨- نطیفه یاری۶۶٩- احسان خدابنده ۶٧٠- مهدیه بداقی۶٧١- مریم محمدی۶٧٢- محمد دهقانی۶٧٣- سهیلا مرادی۶٧۴- احمد خدابنده۶٧۵- ناصرخسروی۶٧۶- آرش سیف۶٧٧- اکبریزدی۶٧٨- حسین میر بهادری۶٧٩- صادق رضایی۶٨٠- صادق رضایی۶٨٩- مرضیه دورود ۶٩٠- پیر مراد نظری۶٩١- محسن میر نظیری۶٩٢- حمید لک۶٩٣- اسماعیل حموله ۶٩۴- محمودرضا ستوده ۶٩۵- حسن فلاحی۶٩۶- کریم جان بزرگی۶٩٧- سودابه میر نظیری ۶٩٨- کبری قدیمی۶٩٩- رقیه حق دادی ٧٠٠- سارا پیر مراد٧٠١- تقی سگوند٧٠٢- سامان بیرانوند٧٠٣- رضا بیرانوند ٧٠۴- ارسلان طالبی پور٧٠۵- رضا شفیعی٧٠۶- خیرالله میرزایی٧٠٧- امیر مرادی بیجار٧٠٨- رضا روحی٧٠٩- نزهت نیستانی٧١٠- دلشاد مجیدی٧١١- نگار نوری٧١٢- سهیلا مرادی٧١٣- احمد خدابنده٧١۴- ناصرخسروی٧١۵- کاظم قربانی٧١۶- قباد صفایی مقدم٧١٧- هادی نوری٧١٨- احمد صفایی مقدم٧١٩- بشیر نوری٧٢٠- محمود رمضانی٧٢١- فواد محمدی٧٢٢- شاهد صادق٧٢٣- احمد قربانی٧٢۴- فاتح قربانی٧٢۵- فیروز قربانی٧٢۶- سعیده قربانی٧٢٧- عرفان شاکری٧٢٨- ابوبکر قربانی٧٢٩- بهمن قربانی٧٣٠- امید شادی٧٣١- رحمان پشابادی٧٣٢- مریم جلالی٧٣٣- مهین زینبی٧٣۴- شیوا الهی٧٣۵- لیلا زاهدی٧٣۶- پریسا کشوری٧٣٧- حمید جعفری٧٣٨- خسرو زرگریان٧٣٩- احمد صبوری٧۴٠- علی سجادی٧۴١- رحیم عبدی٧۴٢- شیرکو عبدی٧۴٣- خالد امینی٧۴۴- فایق سلیمی٧۴۵- برهان سلیمی٧۴۶- جلیل فتحی٧۴٧- منوچهر فتحی٧۴٨- شیدا رحیمی٧۴٩- عیسی پرویزی٧۵٠- عادل پروین٧۵١- علی پروین٧۵٢- بختیار محمدیان٧۵٣- سعدی محمدیان٧۵۴- کامیل محمدیان٧۵۵- شب گیر حسینی٧۵۶- رحمان رستمی٧۵٧- شورش قیومی٧۵٨- بهمن قیومی٧۵٩- سحرشیری٧۶٠- رامین سلیمانی٧۶١- خالد محرابی٧۶٢- شفیع الماسی٧۶٣- یزدان محمدی٧۶۴- محمد مفاخری٧۶۵- عادل زارعی٧۶۶- ایوب ولی زاده٧۶٧- زهرا کارورزی٧۶٨- خالد جوانمردی٧۶٩- جبار الماسی٧٧٠- سیامک حبیبی٧٧١- وریا غفوری٧٧٢- کیوان قبادی٧٧٣- حمید رشیدی٧٧۴- صادق محمدی٧٧۵- قیاس کولیوند٧٧۶- میلاد پورعزیزی٧٧٨- الیاس کیانفر٧٧٩- رضا جایدری٧٨٠- ایرج سعیدی٧٨١- آرمان ساعد پناه٧٨٢- ملیحه کیانوش٧٨٣- معصومه کشاورز٧٨۴- سامان صادق٧٨۵- زانیار ملایی٧٨۶- مریم براتی٧٨٧- منوچهر اکبری٧٨٨- فاطمه باید رحمت٧٨٩- مسلم سیدی٧٩٠- مومن سیدی٧٩١- پیمان احمدی نیاز٧٩٢- مینو تواضعی٧٩٣- سید محمد مجیدی٧٩۴- سیروس کریمی٧٩۵- امبر عطاری٧٩۶- اسوه قلی زاده٧٩٧- مهدی گنجه ای٧٩٨- زهره عشایری٧٩٩- مریم عشایری٨٠٠- خلیل عشایری٨٠١- خالد دادرسی٨٠٢- مهدی دادرسی٨٠٣- هادی دادرسی٨٠۴- عیسی باسامی٨٠۵- مهدی شفیعی٨٠۶- هیوا اتشبار٨٠٧- رزگار اتشبار٨٠٨- کمال ابراهیم٨٠٩- فرهاد باسامی ٨١٠- محمد شریف ٨١١- جلال شریف٨١٢- محمود شریف٨١٣- جمشید عشایری٨١۴- رضا عشایری٨١۵- کمال عشایری٨١۶- سونا مروت٨١٧- شاهو شاهمرادی٨١٨- علیرضا شاهمرادی٨١٩- مظفر احمدی٨٢٠- غلام محمدی٨٢١- اقبال محمدی٨٢٢- ماهرخ سار مروت٨٢٣- مسعود مروت٨٢۴- مهدی زولفی٨٢۵- مهدی رمضانزاده٨٢۶- کیوان شکری٨٢٧- الناز کاشف٨٢٨- مخمد صدیق نوری٨٢٩- نرگس نوری٨٣٠- آبتین رضایی٨٣١- سودابه تبریزی٨٣٢- حسین ترکاشوند٨٣٣- نوید رضایی٨٣۴- احسان محمد خانی٨٣۵- نرگس درودیان٨٣۶- کیوان مرادی٨٣٧- دنیا مرادی٨٣٨- حبیب الله مرادی٨٣٩- سارا صالحی٨۴٠- سمانه خاکپور٨۴١- اسفندیار باجلانی٨۴٢- حسین باجلانی٨۴٣- فواد باتمانی٨۴۴- بهنام باتمانی٨۴۵- فوزیه مروت٨۴۶- خسرو اسدی٨۴٧- الهام زمانی٨۴٨- علیرضا رحیمی فرد٨۴٩- الناز جولانی٨۵٠- مریم جولانی٨۵١- فتانه عباس زاده٨۵٢- صدیقه عباس زاده٨۵٣- مریم طاهری٨۵۴- محسن فتاحی٨۵۵- ساناز شفیقی٨۵۶- سینا پاکزاد٨۵٧- سارا پاکزاد٨۵٨- هادی عبدالهی٨۵٩- محمد صدیق پرورش٨۶٠- انور مرادی٨۶١- صلاح الدین شگرف٨۶٢- نامدار حیدریان٨۶٣- وریا احمدی٨۶۴- سحر ساعدموچشی٨۶۵- ثریا امینی٨۶۶- احمد طاعتی٨۶٧- امید خیر اندیش٨۶٨- حسن خدا مرادی٨۶٩- حبیب الله کریمی٨٧٠- فواد امیدیان٨٧١- محمود لطفی٨٧٢- محمود محمدی٨٧٣- شهریارمحمد پناه٨٧۴- ژاله ثروتمندیار ٨٧۵- ایران زمانی٨٧۶- مهدیه خطیری٨٧٧- مینا مرادی٨٧٨- مسعود نوری٨٧٩- عزیز محمد حسنی٨٨٠- ریزان بهرامی٨٨١- شادی بهرامی٨٨٢- فریدون صدیق وزیری٨٨٣- سید امید صلواتی٨٨۴- میلاد زندی٨٨۵- رویا ملک نژاد٨٨۶- فرشاد تیموری٨٨٧- امیر فیض اللهیاری٨٨٨- توفیق ساعدی٨٨٩- افشین رضایی٨٩٠- بهزاد بی نیاز٨٩١- محمد رعوف مرادی٨٩٢- حبیب الله کریمی٨٩٣- بهرام بدرکرده٨٩۴- ماشالله صمدی٨٩۵- عماد تیموری٨٩۶- خلیل محمدی٨٩٧- غفار پرویزی٨٩٨- محمد حسن رحمتی٨٩٩- اشرف قربانیان٩٠٠- رضاعلیخانی٩٠١- لادن ابراهیمی٩٠٢- سودابه بهمنی٩٠٣- لطیفه یونسی٩٠۴- مریم شباب پور٩٠۴- اقبال قاسمی٩٠۵- پویا رشیدی٩٠۶- اسدالله حسینی٩٠٧- جمال معرفت٩٠٨- زاهد کریمی٩٠٩- سید نجم الدین صالحی٩١٠- محمد بهمن دستخوش٩١١- ناصر گودرزی٩١٢- فرزاد حسنی٩١٣- فایق ارشدی٩١۴- شفیع مرادی٩١۵- طهمورث برازی٩١۶- محمد ناصر خانزاده٩١٧- دانش یوسفی٩١٨- احمد ساعد موچشی٩١٩- عیسی نگهدار٩٢٠- پیمان اندرزا٩٢١- علی امجدی٩٢٢- محمد کریم داوود پور٩٢٣- رشید کاکایی٩٢۴- عباس خدارحمی٩٢۵- نگار ارشدی٩٢۶- جمشید شریعتی٩٢٧- سید علی صالحی٩٢٨- بهاالدین حبیبی٩٢٩- خالد صید مرادی٩٣٠- محمدسیف پناهی٩٣١- رضا ضیائی٩٣٢- حمید سلطانیان٩٣٣- عابد حسین پناهی٩٣۴- طارق شیخ الاسلامی٩٣۵- فرهاد ویسانی٩٣۶- سعیدباقری٩٣٧- مرید سازور٩٣٨- محبوبه فرحزادی٩٣٩- شریفه اقبالی٩۴٠- مصطفی برخوردار٩۴١- فاتح رسول زاده٩۴٢- طراوت نیایش٩۴٣- فریدون افراشته٩۴۴- حسین مدبر٩۴۵- قاسم کمانگر٩۴۶- صالح شهیدی٩۴٧- رعنا شهیدی٩۴٨- علی اکبر مهدی پور٩۴٩- میترا مهدی پور٩۵٠- عرفان رستمی پور٩۵١- کیا علیزاده٩۵٢- نجمه اسدی٩۵٣- کیوان اسدی٩۵۴- منصور خانی٩۵۵- مرتضی حسنی٩۵۶- پیمان محمدی٩۵٧- عبدالله محمدی٩۵٨- مصطفی محمدی٩۵٩- سروه محمدی٩۶٠- سیران کریمی٩۶١- سونیا بهرامی٩۶٢- ریزان سوره بومه ی٩۶٣- پیمان سوره بومه ی٩۶۴- علی اکبر مروت٩۶۵- بصیره قوامی٩۶۶- سلامه قوامی٩۶٧- محمد قلری٩۶٨- یونس قلری٩۶٩- سمانه لطفی٩٧٠- آمنه لطفعلیان٩٧١- نرگس محمدی کانی سواران٩٧٢- شیلام محمدی کانی سواران٩٧٣- زهرا زمانی دادانه٩٧۴- سونیا حاتمی٩٧۵- علیرضا رحیمی٩٧۶- پویان علیخانی٩٧٧- حسین زمانی دادانه٩٧٨- فرخ لقا بهرامی٩٧٩- مهدیه سیاه منصوری٩٨٠- فرشته خبازان٩٨١- اکبر افراسیابی٩٨٢- لیلا بور بور٩٨٣- عبدالکریم منشاد٩٨۴- عباس مهریزی٩٨۵- فریدون شمس٩٨۶- زیبا ابطحی٩٨٧- طاهره حاجی٩٨٨- ثریا فولادوند٩٨٩- سعید کرد بچه٩٩٠- محمد عظیم بارونی٩٩١- لیلا نجم٩٩٢- نرگس زهتاب٩٩٣- روح الله فرج زاده٩٩۴- نحید تاجیک٩٩۵- مرتضی شیبانی٩٩۶- ویدا کلهر٩٩٧- محمد نوید میرزایی٩٩٨- حامد قصابان٩٩٩- هادی صالح پور١٠٠٠- مدینه جوادی١٠٠١- کیامرز سادات جوادی١٠٠٢- اسدالله لطف پور١٠٠٣- منصوره فرح زادی١٠٠۴- عنایت وثوقی

جمعی از معلمان و کارگران:

بدینوسیله با سپاس و قدردانی از کارگران و معلمان و فعالین مدنی که بیانیه حمایتی از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را امضا کردند، امید آن داریم تا این حرکت اعتراضی متحدانه در ادامه اعتصاب مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده، راه را بیش از پیش برای اتحاد معلمان و کارگران و دیگر مزد بگیران زحمتکش باز کند. تلاش برای پیوستن تعداد هر چه بیشتری از کارگران و معلمان به یک بیانیه مشترک، آنهم بدون فراخوان سازماندهی شده و بدور از رسانه ای کردن گسترده آن در سایتها و خبرگزاریها در مدت ۴٨ ساعت، اولین تجربه جمع کوچکی از ما معلمان و کارگران بود. ما با پایان این تلاش ۴٨ ساعته و در تداوم حرکت خود برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی، این بیانیه را در سایتها و خبرگزاریها منعکس و افکار عمومی را در جریان اعتراض متحدانه خود قرار خواهیم داد.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی