از گوشه و کنار

احضار سهیل عربی جهت اجرای حکم زندان را بشدت محکوم میکنیم!

سهیل عربی در پستی از احضارش جهت اجرای حکمی که قرار بود در حکم آزادیش ادغام شود، خبر داد.سهیل عربی پس از بارها پای میزمحاکمه رفتن، ۵ سال کم زندان گرفته بود. اما او را ۸ سال در زندان بدون حتی یک روز مرخصی و در حالیکه با شرایط بسیار …

ادامه مطلب