اسرین درکاله

کار، زن و تبعیض

سخنرانی در مراسم ٨ مارس در تهران ندای زنان ایران کارگر که باشی نانت را گرو می گیرند کارگر که باشی و زن هم باشی نان بعلاوه هویتت را گرو می گیرند! کارگر که باشی سرمایه اختیارت را به اسارت می گیرد کارگر که باشی و زن هم باشی سرمایه …

ادامه مطلب